niedziela, 14 lipca, 2024

O nas

Cele i zasady działania:

 1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a także pomoc ich rodzinom.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność, realizuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działa w dziedzinie edukacji, oświaty i wychowania oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Prowadzenie dziennej placówki opieki na osobami niepełnosprawnymi w postaci Warsztatu Terapii Zajęciowej
 2. Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
 3. Organizowanie i ułatwianie bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi środowiskami osób niepełnosprawnych oraz integrację tych środowisk z całym społeczeństwem,
 4. organizowanie i prowadzenie własnych placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz współdziałanie z tego rodzaju placówkami w kraju i za granicą,
 5. Współpracę ze środowiskami naukowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym,
 6. Upowszechnianie wiedzy teoretycznej w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych celem jej praktycznego wykorzystania,
 7. Współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym,
 8. Propagowanie w społeczeństwie problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie właściwego stosunku społecznego do tych problemów,
 9. Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia sprzyjających warunków dla rodzin, w szczególności wiejskich, w wypełnianiu ich funkcji socjalnych, opiekuńczych i wychowawczych,
 10. Organizowanie i wspieranie form i metod kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z naciskiem na integrację społeczną,
 11. podejmowanie działań na rzecz integracji pomiędzy społeczeństwami różnych państw poprzez wymianę doświadczeń i współpracę w różnych dziedzinach życia społecznego,
 12. organizowanie wolontariatu w instytucjach prowadzonych przez Stowarzyszenie,
 13. organizowanie i prowadzenie zespołów artystycznych dla osób niepełnosprawnych,
 14. organizacja festiwali, plenerów, warsztatów, wystaw i innych imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
 15. prowadzenie działalności informacyjnej i propagandowej służącej celom stowarzyszenia,
 16. Gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów Stowarzyszenia,

17..Inicjowanie i występowanie z wnioskami do wszelkiej władzy, urzędów administracji rządowej i samorządowej, służby zdrowia, funduszy, organizacji o takie rozwiązania, które zapewnią normalne i specjalne potrzeby osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo w znacznym stopniu.