niedziela, 14 lipca, 2024

Warsztat Terapii Zajęciowej

     W 2022 r. w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej brało udział 41 uczestników, objętych terapią zajęciową w pracowniach: Gospodarstwa Domowego, Plastycznej, Poligraficznej, Rękodzieła Artystycznego, Sztuk Wizualnych, Technicznej, Wyzwalania Aktywności oraz Rehabilitacji Ruchowej.

1.   Cele rehabilitacji w WTZ

 1. Podtrzymywanie i/lub rozwijanie umiejętności z zakresu czynności samoobsługowych, czynności życia codziennego, zaradności osobistej i społecznej.
 2. Wyrabianie lub utrwalanie prawidłowego funkcjonowania w środowisku społecznym poprzez m.in. rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi, decydowania o swoich sprawach, podejmowania decyzji, przewidywania skutków własnych działań oraz działań innych ludzi, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania więzi, itp.
 3. Nauka/rozwijanie sprawności i umiejętności praktycznych przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej.
 4. Wyrabianie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, takich jak przestrzeganie norm i zasad, cierpliwość i wytrwałość w działaniu, umiejętności radzenia sobie z trudnościami i porażkami, koncentracja na wykonywanych działaniach, odpowiedzialność za powierzone mienie czy zadanie, umiejętności pracy w zespole, motywacja osiągnięć oraz motywacja zadaniowa, itp.

 Należy zaznaczyć, że w roku 2022 frekwencja na zajęciach stacjonarnych była wyższa niż w poprzednim roku, WTZ wrócił do funkcjonowania podobnego jak przed pandemią koronowirusa. Nie było już też konieczności organizowania pracy zdalnej jak w poprzednich latach.

1.  Terapia zajęciowa w WTZ – Pracownie

1.1.          Pracownia Gospodarstwa Domowego

            Profil pracowni – zadania

 • planowanie jadłospisu,
 • przygotowywanie codziennych posiłków oraz potraw na okolicznościowe imprezy w warsztacie (śniadania zupy, drugie dania, przystawki i przekąski, ciasta i desery),
 • dokonywanie zakupów artykułów spożywczych,
 • nakrywanie i podawanie do stołu,
 • obsługa urządzeń w gospodarstwie domowym,
 • czynności porządkowe.

     W 2022 r. został zniesiony zakaz przygotowywania posiłków przez uczestników pracowni, obowiązujący wcześniej podczas pandemii koronawirusa.  W związku z tym uczestniczki Pracowni Gospodarstwa Domowego wróciły do zajęć praktycznych przy codziennym przygotowywaniu i wydawaniu posiłków.

     2.2 Pracownia Plastyczna

            Profil pracowni – zadania

 • wzbudzanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi,
 • wykonywanie prac z wykorzystaniem bibuły, sznurka, papieru oraz innych materiałów pasmanteryjnych,
 • usprawnianie podstawowych operacji technologicznych: klejenie, wycinanie, układanie mozaiki,
 • nauka podstawowych technik malarskich i rysunkowych, rysowanie kredkami, pastelami, węglem, malowanie farbami akrylowymi, plakatowymi, temperami,
 • nauka rozróżniania barw ciepłych, zimnych i dopełniających,
 • wykonywanie ćwiczeń malarskich i rysunkowych ze ścisłym uwzględnieniem nabytej wiedzy teoretycznej,
 • lepienie z plasteliny i modeliny,
 • wykonywanie ozdób z masy papierowej, masy solnej,
 • zdobycie podstawowej wiedzy do wykonywania prac technika decupage,
 • malowanie farbami na szkle,
 • wykonywanie ozdób i dekoracji oraz kartek i obrazów okolicznościowych z wykorzystaniem różnych materiałów na potrzeby kiermaszów oraz na zamówienie.

2.3            Pracownia Poligraficzna

            Profil pracowni – zadania

 • zapoznanie  z zasadami BHP,
 • zaznajomienie z urządzeniami takimi jak kserokopiarka, laminator, bindownica,
 • ćwiczenia graficzne – odwzorowywanie kształtów, wypełnianie konturów różnymi technikami, rysowanie, lepienie, wyklejanki, wydzieranki, malowanie na folii,
 • wykonywanie mozaik z papieru, bibuły i innymi technikami,
 • składanie i klejenie kopert,
 • rozcinanie druków na określony format za pomocą obcinarki ręcznej,
 • nauka obsługi kserokopiarki (druki jedno- i dwustronne, ręcznie podawanie papieru),
 • wykonywanie przedmiotów użytkowych (druki, koperty, składanie czasopism, itp.) na zamówienie.

2.4            Pracownia Rękodzieła Artystycznego

            Profil pracowni – zadania

 • wyszywanie, haftowanie różnymi technikami,
 • wykonywanie patchworków, aplikacji, makram, gobelinów, odlewów gipsowych, przedmiotów użytkowych z wykorzystywaniem materiałów pasmanteryjnych,
 • wykonywanie prac z wykorzystaniem bibuły, sznurka, papieru oraz innych materiałów pasmanteryjnych,
 • wykonywanie prac na drutach i szydełku,
 • usprawnianie podstawowych operacji technologicznych: klejenie, wycinanie, układanie mozaiki,
 • wycinanie z papieru i tkaniny,
 • zdobycie podstawowej wiedzy w sztuce orgiami, tworzenie brył przestrzennych, origami modułowe,
 • lepienie z plasteliny i modeliny,
 • wyklejenie kulkami z plasteliny, bibuły, wydzieranki z kolorowego papieru,
 • wykonywanie ozdób i dekoracji okolicznościowych (np. świątecznych)
 • wykonywanie ozdób i dekoracji oraz kartek i obrazów okolicznościowych z wykorzystaniem różnych materiałów na potrzeby kiermaszów oraz na zamówienie.

2.5            Pracownia Sztuk Wizualnych

            Profil pracowni – zadania

 • zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje praktyczne zastosowanie komputera w WTZ i życiu codziennym,
 • dostarczenie informacji o budowie zestawu komputerowego i urządzeniach zewnętrznych (drukarka, skaner),
 • wprowadzenie do korzystania z Internetu,
 • gry i zabawy edukacyjne z użyciem komputera,
 • praca z edytorem tekstu (Word),
 • omówienie środowiska pracy edytorów graficznych (Paint, GIMP-2, CorelDraw, Photoshop),
 • wykonywanie prostych projektów graficznych: wizytówki, foldery, plakaty, kartki okolicznościowe,
 • zapoznanie z programem PowerPoint,
 • wykonywanie wstępnych projektów graficznych przy pomocy tradycyjnych technik rysunkowych,
 • doskonalenie umiejętności harmonizowania barw poprzez wykonywanie prac malarskich na papierze i płótnie (farby akrylowe i olejne).

2.6            Pracownia Techniczna

            Profil pracowni – zadania

 • dbanie o czystość i porządek na terenie Warsztatu (wewnątrz i na zewnątrz budynku),
 • konserwacja terenów zielonych,
 • wykonywanych drobnych napraw sprzętu i urządzeń w Warsztacie,
 • zbiórka i ekologiczne wykorzystanie  makulatury oraz innych surowców wtórnych,
 • dokonywanie zakupów materiałów eksploatacyjnych i drobnego sprzętu,
 • nauka posługiwania się narzędziami oraz rozwijanie praktycznych umiejętności,
 • wykonywanie drobnych prac montażowych, rozwijanie umiejętności majsterkowania,
 • przygotowanie pomieszczeń do zadań związanych z pracą Warsztatu oraz innych zajęć (np. szkolenia).

2.7            Pracownia Wyzwalania Aktywności

            Profil pracowni – zadania

 • stymulacja polisensoryczna,
 • trening samoobsługi,
 • trening umiejętności komunikacyjnych i społecznych,
 • nauka zaradności osobistej,
 • ćwiczenia orientacji w najbliższym otoczeniu,
 • zajęcia plastyczne- malowanie rysowanie, lepienie z plasteliny, modeliny, gliny,
 • zabawy konstrukcyjne,
 • gry stolikowe,
 • origami z kółek i z kwadratów,
 • gry i zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem materiału obrazkowego, słownego i symbolicznego.

            2.8 Pracownia  Rehabilitacyjno – Ruchowa

            Profil pracowni – zadania

 • wzmacnianie i podtrzymywanie sprawności fizycznej,
 • ćwiczenie motoryki małej i dużej,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • stymulacja polisensoryczna,
 • ćwiczenie samoobsługi.

2     Rehabilitacja ruchowa w WTZ

            Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są według programu opracowanego przez rehabilitanta dla każdego uczestnika indywidualnie z uwzględnieniem zaleceń lekarskich. Program rehabilitacyjny jest skonstruowany w ten sposób, aby podnosić/utrzymać poziom ogólnej kondycji fizycznej, koordynacji ruchów ciała i wzrokowo-ruchowej uczestników lub  skorygować wady postawy.

     Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w różnego rodzaju sprzęt: rowerki terapeutyczne, materace, drabinki i inne przybory wspomagające gimnastykę. Część zajęć ma formę grupową np. mini konkursów sprawnościowych. Podczas nich uczestnicy mogą uczyć się zasad współzawodnictwa oraz współpracy. Fizjoterapeuta zachęca oraz przygotowuje uczestników do brania udziału w organizowanych przez WTZ lub inne organizacje imprezach sportowo-integracyjnych. W zawodach sportowych biorą udział wytypowane wśród uczestników WTZ kilkuosobowe reprezentacje.

3     Opieka medyczna w WTZ

     Opieka medyczna w Warsztacie polega na:

 1. Profilaktyce zdrowotnej.
 2. Opiece pielęgniarskiej:
 3. kontroli czystości ciała, włosów, odzieży,
 4. pomiarze parametrów: RR, tętna, masy ciała, temperatury ciała (w określonych sytuacjach),
 5. wglądzie do zaleceń lekarskich i przyjmowanych przez uczestników leków,
 6. zaznajomieniu się z ogólnym stanem zdrowia uczestników,
 7. zapewnieniu opieki podczas pobytu w WTZ oraz poza Warsztatem (na imprezach, wycieczkach, zawodach sportowych, itp.),
 8. przekazywaniu zaleceń pielęgniarskich rodzicom/opiekunom uczestników.
 9. Współpracy ze specjalistami – pomocy w dotarciu do lekarza specjalisty.
 10. Wyrabianiu u uczestników nawyków dbania o siebie i swoje zdrowie.
 11. Zapewnieniu doraźnej pomocy pielęgniarskiej w nagłych wypadkach.

     Podczas zajęć stacjonarnych w WTZ kontynuowano stosowanie się do zasad bezpieczeństwa
i procedur służących zachowaniu reżimu sanitarnego, takich jak mierzenie temperatury wchodzącym pracownikom i uczestnikom, dezynfekcję rąk przy wejściu, wykorzystanie maseczek.

2     Opieka psychologiczna w WTZ

Opieka  psychologiczna w Warsztacie polega na:

 1. Prowadzeniu badań diagnostycznych i stawianiu diagnoz poziomu funkcjonowania uczestników Warsztatu.
 2. Wydawaniu opinii psychologicznych dla celów medycznych i orzeczniczych.
 3. Udzielaniu pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu różnych problemów uczestników.
 4. Pobudzaniu motywacji do podejmowania różnorodnej aktywności na płaszczyźnie społecznej i zawodowej.
 5. Konsultacjach dla rodziców/opiekunów uczestników Warsztatu.
 6. Konsultacjach dla pracowników merytorycznych WTZ.
 7. Uczestnictwie w pracach Rady Programowej:
 8. przygotowywaniu Indywidualnych Programów Rehabilitacji wraz z instruktorami terapii,
 9. okresowej ocenie postępów w rehabilitacji,
 10. sporządzaniu rocznego sprawozdania z analizy efektów rehabilitacji uczestników.

2     Realizacja Indywidualnych Programów Rehabilitacji uczestników
w warunkach pracy stacjonarnej i zdalnej

     Podobnie jak w poprzednich latach do przygotowania Indywidualnych Programów Rehabilitacji (IPR) wykorzystano koncepcję formułowania celów w dziedzinie planowania, będącą zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien charakteryzować się poprawnie sformułowany cel, czyli koncepcję SMART. Zgodnie z tą koncepcją Indywidualny Program Rehabilitacji jest opracowywany z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych i zainteresowań uczestnika oraz profilu pracowni. Każdy IPR zawiera cel sformułowany w formie opisu konkretnej umiejętności lub sprawności, którą powinien opanować dany uczestnik czy przedmiotu materialnego, jaki powinien wytworzyć uczestnik w trakcie zajęć w Warsztacie. Cel jest ściśle określony w czasie oraz zawiera mierniki, na podstawie których zostaje dokonana ocena realizacji celu. IPR zawiera również zadania, których wykonanie ma doprowadzić do osiągnięcia celu, a także sposoby realizacji tych zadań i metody pracy z uczestnikiem. Dla każdego uczestnika zgodnie z prawem Rada Programowa opracowała Indywidualny Program Rehabilitacji, a następnie był on realizowany pod kierunkiem instruktorów terapii, a co pół roku dokonywana jest ocena postępów uczestnika