REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

Warsztatu Terapii Zajęciowej

przy
Krasnostawskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

 w Krasnymstawie

 

 

rozdział I

       Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Regulamin Organizacyjny określa organizację procesu terapii zajęciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Krasnostawskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, zakres jego działania oraz związane z tym prawa i obowiązki uczestników i pracowników.
  1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 *Funduszu – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/skrót: PFRON/

 *Warsztacie - należy przez to rozumieć Warsztat Terapii Zajęciowej /skrót:  WTZ/,

 *Stowarzyszeniu - należy przez to rozumieć organ prowadzący – Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych /skrót: KSnRON/

  *Uczestniku- należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną zakwalifikowaną do     uczestnictwa w terapii zajęciowej organizowanej przez warsztat na podstawie odpowiednich przepisów

  *Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Warsztatu  zatrudnionego w dowolnej    formie.                                                                      

                                                                                  §2

1. Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych powołaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Chełmie Umową Nr 2/95   z dnia  02.11.1995r.  do  realizacji zadań z rehabilitacji  społecznej i zawodowej wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1991 roku /Dz.U. Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami/ oraz Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 września 1992r.  /Dz.U.Nr 71poz.357 z późn. zmianami/.

 1. Siedzibą Warsztatu jest budynek  przy ul. Szkolnej 9 w Krasnymstawie.
  1. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w Warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie przez 11 miesięcy w roku. Warsztat jest czynny przez pięć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz.7.30 - 15.30, z możliwością prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy na terenie siedziby Warsztatu i poza nim.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Zakres działania Warsztatu

§1

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna warsztatu

§ 1

 1. Warsztatem kieruje i zarządza Dyrektor,  oraz reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektor Warsztatu podlega bezpośrednio Zarządowi Stowarzyszenia.
 3. Dyrektora zatrudnia Zarząd Stowarzyszenia.

          4.   Strukturę Warsztatu tworzą  : Rada Programowa, Dział Rehabilitacyjno-Terapeutyczny z pracowniami terapeutycznymi/ jednoosobowe stanowiska pracy dostosowane do ich zadań i obowiązków/ oraz gabinety: Psychologiczny, Rehabilitacyjny i Lekarsko-pielęgniarski, Księgowość oraz Administracja-/z pracownikami administracyjnymi, technicznymi i gospodarczymi/.

         5.   Prezes Zarządu lub z jego upoważnienia Dyrektor Warsztatu zatrudnia:

   - specjalistów ds. rehabilitacji lub rewalidacji,

   - instruktorów terapii zajęciowej,

   - instruktorów zawodu,

   - psychologów,

   W zależności od potrzeb w Warsztacie zatrudnia się :

   - lekarza lub pielęgniarkę ,

   - pracownika socjalnego,

   - inne osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Warsztatu (księgową, pracownika kadr, instruktora k-o, informatyka, kierowcę, magazyniera, sprzątaczkę).

 

7.  W Warsztacie działa Rada Programowa WTZ.

 

ROZDZIAŁ IV

                                                        Rada Programowa Warsztatu

           §1

Rada Programowa WTZ jest organem doradczym Dyrektora warsztatu.

 1. W skład Rady Programowej obligatoryjnie wchodzą:

 

 • Dyrektor Warsztatu jako Przewodniczący Rady z głosem decydującym,
 • Instruktorzy terapii zajęciowej- terapeuci,
 • Psycholog,

•    Specjalista ds. rehabilitacji lub rewalidacji.

W posiedzeniach Rady  Programowej  może również uczestniczyć lekarz, pielęgniarz, doradca zawodowy lub instruktor zawodu oraz  inne zaproszone osoby według potrzeb.

 1. Do zadań Rady Programowej należą:

2.1.  Kwalifikacja kandydatów do uczestnictwa w Warsztacie.

2.2. Opracowanie rocznego indywidualnego programu rehabilitacji i terapii dla każdego uczestnika Warsztatu i jego modyfikacja w miarę potrzeb oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację programu.

2.3. Nie rzadziej niż raz na pół roku dokonywanie oceny indywidualnych efektów rehabilitacji i terapii przy udziale uczestnika Warsztatu.

2.4.  Co najmniej raz w roku dokonywanie okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii

2.5. Nie rzadziej niż co trzy lata dokonywanie kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji każdego uczestnika warsztatu i zajęcie stanowiska w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających:

  1) organizację dodatkowych, specjalistycznych szkoleń, staży i praktyk zawodowych,

  2)  podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej  lub na przystosowanym stanowisku pracy

  3)  potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, w rozumieniu przepisów o   pomocy społecznej, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w Warsztacie,

  4) przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:

a)    pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy,

b)   okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia,

c)    okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, o którym mowa w pkt. 3).

 

   Weryfikację uczestnika przeprowadza się na podstawie oceny :

- stopnia zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego,

-umiejętności interpersonalnych, w tym komunikowania się oraz współpracy w grupie,

- stopnia opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej,

 

2.5 Ustalanie składów osobowych poszczególnych grup terapeutycznych.

2.6. Określanie zasad dysponowania środkami finansowymi związanymi z treningiem ekonomicznym oraz ich przeznaczenia dla każdego uczestnika.

2.7.  Podejmowanie decyzji o skreśleniu uczestników z listy Warsztatu.

ROZDZIAŁ V

                                                                              Koszty działalności Warsztatu.

                                                                                                              §1

Do kosztów działalności Warsztatu, które mogą być dofinansowane ze środków Funduszu zalicza się koszt:

1.Wynagrodzenia pracowników Warsztatu, należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w przypadku ich ponoszenia.

2.Niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych związanych z funkcjonowaniem warsztatu.

3.Dowozu uczestników lub eksploatacji samochodu, związanej z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności warsztatu.

4. Szkoleń pracowników Warsztatu związanych z działalnością Warsztatu.

5. Ubezpieczenia uczestników i mienia Warsztatu.

6. Wycieczek organizowanych dla uczestników Warsztatu.

7. Materiałów do terapii w pracowniach, w tym do pracowni gospodarstwa domowego.

8. Związane z treningiem ekonomicznym uczestników Warsztatu.

 

§2

Do kosztów działalności Warsztatu zalicza się również koszty otrzymane od organu prowadzącego, samorządów a także pochodzące ze składek,  darowizn, oraz środki wypracowane przez Warsztat z przeznaczeniem na wymienione cele w pkt. 1-8 oraz na:

1.Dodatkowe formy terapii i rehabilitacji uczestników Warsztatu.

2. Remonty obiektów, ich rozbudowę i modernizację.

3. Wymianę zużytego wyposażenia lub dodatkowe wyposażenie Warsztatu.

4. Współpracę z ośrodkami i placówkami w kraju i za jego granicami.

5. Pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

 

ROZDZIAŁ VI

                                                                   Uczestnicy Warsztatu

                                                                                  §1

1.    Warsztat   przeznaczony   jest   dla  40uczestników,   z   możliwością zwiększenia tej liczby.

 1. Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne, które ukończyły 16 lat, mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ .
 2. Zasady przyjęcia uczestników do Warsztatu:

 

a)       zgłoszenia kandydatów – na mocy upoważnienia Zarządu KSnRON - przyjmuje Dyrektor Warsztatu,

b)      kandydat na uczestnika starając się o przyjęcie do placówki obowiązkowo przedkłada:

 • podanie o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej,
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

dodatkowo może przedłożyć dokumentację:

 • posiadane ostatnie świadectwo szkolne.
 • dokumentację medyczną

c)    Kandydat/ rodzic lub opiekun prawny/ jest zobowiązany do udzielenia wszelkich
informacji mogących posłużyć do opracowania rzetelnej oceny kandydata
i wypełnienia Karty Informacyjnej Uczestnika Warsztatu.

d)             Kandydat zobowiązany jest także do minimum dwukrotnego wzięcia udziału w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez Warsztat, w celu zapoznania się z uczestnikami, kadrą oraz specyfiką pracy oraz do rozmowy z psychologiem zatrudnionym w Warsztacie. Okres próbny do pełnego zakwalifikowania na uczestnika warsztatu wynosi 3 miesiące.

e)              Pierwszeństwo w przyjęciu do Warsztatu mają kandydaci, którzy rokują szanse na uzyskanie największych efektów w prowadzonych oddziaływaniach rehabilita­cyjnych i terapeutycznych.

f)               Kwalifikacji kandydatów do uczestnictwa w Warsztacie dokonuje Rada Programowa Warsztatu a zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia – jako jednostka organizacyjna.

 

                                                                       §2

1.Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach terapeutycznych. Na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami nie może przypadać więcej niż pięciu / w określonych przypadkach – sześciu/uczestników Warsztatu. Liczebność grupy terapeutycznej oraz pracujących w grupie terapeutów ustala się w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestników.

Zajęcia w Warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii opracowanym corocznie dla każdego uczestnika przez Radę Programową Warsztatu. W trakcie realizacji tego programu może być on modyfikowany i zmieniany, jeśli wymaga tego aktualna sytuacja prowadzonego procesu rehabilitacyjnego.

2.Warsztat zapewnia warunki do pełnej realizacji indywidualnego programu rehabilitacji  i terapii.

3.Zajęcia warsztatowe odbywają się w pracowniach:

 • Gospodarstwa Domowego,
 • Wyzwalania Aktywności,
 • Krawiecko-dziewiarskiej,
 • Plastycznej,
 • Poligraficznej,
 • Technicznej,
 • Sztuk Wizualnych,
 • Rękodzieł a Artystycznego oraz w gabinetach:
 • Rehabilitacyjnym,
 • Lekarsko-pielęgniarskim,
 • Psychologicznym, zgodnie z programami pracowni i indywidualnymi programami rehabilitacji i terapii uczestników.

5. Pracownie, w miarę potrzeb wypływających ze zmian zachodzących w procesie  rehabilitacji i terapii, mogą zmieniać charakter, liczbę uczestników, profil oraz nazwę.

6.  W Warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja wspomagająca w zakresie :

teatroterapii,muzykoterapii, socjoterapii,talasoterapii,  sylwoterapii ,biblioterapii,

ludoterapii, estetoterapii i innych- w zależności od potrzeb i możliwości.

 

                7. W Warsztacie mogą działać koła zainteresowań i być prowadzone inne formy zajęć
dodatkowych, tworzone stosownie do potrzeb uczestników i realizowane na terenie
placówki i poza nią.

                                                                       §3

W trakcie zajęć przewidziana jest co najmniej 1 godzinna przerwa na spożycie posiłków oraz wypoczynek. W przypadkach, gdy będzie tego wymagał stan zdrowia uczestników Warsztatu, może być stosowany indywidualny rytm zajęć z odpowiednią przerwą na wypoczynek.

§4

W Warsztacie prowadzone są teczki osobowe uczestników z dokumentacją zgodną z Rozporządzeniem.

§5

Nieobecność uczestnika na zajęciach usprawiedliwia się na podstawie następujących dokumentów:

 1. zaświadczenia lekarskiego
 2. zaświadczenia z urzędu /np. Sądu/
 3. pisemnego usprawiedliwienia rodzica, opiekuna prawnego bądź samego uczestnika, a w wyjątkowych przypadkach losowych w formie telefonicznej przez uczestnika, jego rodziców lub opiekunów prawnych.  /W tym przypadku instruktor sporządza notatkę w dzienniku./

§ 6

Uczestnik,   który   opuści   w   ciągu   roku   kalendarzowego   ponad   1   miesiąc   zajęć   bez usprawiedliwienia zostaje skreślony z listy uczestników.

§ 7

Prawa uczestnika

Uczestnik Warsztatu ma prawo do:

1.Podmiotowych, respektujących godność i wartość każdej osoby,  relacji
z pracownikami i uczestnikami Warsztatu.

            2.Podejmowania decyzji odnośnie swojej osoby i stosowania jej przez innych oraz ponoszenia konsekwencji podjętych decyzji.

            3.Pełnej informacji na temat swojej sytuacji związanej z uczestnictwem w zajęciach  prowadzonych w Warsztacie.

4.Udziału   w   pracach    związanych    z   opracowaniem    indywidualnego    programu rehabilitacji i terapii oraz ocenie jego indywidualnych efektów.

            5.Pomocy kadry Warsztatu w realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.

6.Zaopatrzenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i pomoce techniczne ułatwiające wykonywanie czynności w Warsztacie (stanowiące wyposażenie WTZ).

            7.Przystosowania stanowiska terapeutycznego do jego psychofizycznych sprawności oraz zachowania norm bezpieczeństwa.

8. Pomocy pielęgniarskiej w zakresie profilaktyki medycznej.

9. Ubezpieczenia  od następstw nieszczęśliwych wypadków na koszt Warsztatu

10.Udziału w treningu ekonomicznym na zasadach określonych  w § 12

            11.Udziału w szkoleniach, kursach oraz praktykach zawodowych,

   12.Uczestniczenia w kołach zainteresowań oraz innych formach zajęć dodatkowych.

                                                                 § 8

                                               Obowiązki Uczestnika Warsztatu

Uczestnik Warsztatu ma obowiązek:

 1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.
 2. Przestrzegać ustalonego czasu i harmonogramu zajęć.
 3. Stosować się do poleceń Dyrektora, Kierowników działów i pracowników Warsztatu.
 4. Dbać o mienie Warsztatu i użytkować go zgodnie z przeznaczeniem.
 5. Przestrzegać przyjętego w Warsztacie porządku i zasad współżycia społecznego.
 6. Stosować  Regulamin Organizacyjny oraz inne regulaminy obowiązujące w Warsztacie.

§ 9

Sankcje wobec uczestnika Warsztatu

1. Wobec uczestnika, który w sposób rażący i powtarzający się narusza porządek i dyscyplinę lub inne przepisy niniejszego Regulaminu mogą zostać zastosowane następujące sankcje:

a/ udzielenie upomnienia ustnego przez Dyrektora Warsztatu w obecności opiekuna pracowni,

      b/ udzielenie nagany przez Dyrektora Warsztatu w obecności wszystkich uczestników i kadry Warsztatu,

      c/  czasowe zawieszenie w prawach uczestnika przez Dyrektora Warsztatu,

     d/ dyscyplinarne skreślenie z listy uczestników.

Decyzję o skreśleniu podejmuje Rada Programowa Warsztatu na wniosek Dyrektora Warsztatu.

 

                                                                       §10

Nagradzanie uczestników Warsztatu

 1. Uczestnikowi,  który w sposób wzorowy i systematyczny przestrzega ustalonego porządku i dyscypliny w Warsztacie może zostać przyznana Nagroda Roczna (w postaci Dyplomu Uznania, nagrody rzeczowej lub w innej formie).
 2. Nagroda przyznawana jest w miesiącu  grudniu każdego roku podczas

uroczystości z okazji rocznicy działalności Warsztatu.

3. Nagrodę przyznaje Dyrektor Warsztatu na wniosek opiekuna pracowni zaopiniowany przez Radę Programową.

                                                               

                                                                §11

Skreślenia z listy uczestników Warsztatu

1.   Uczestnik może być skreślony z listy uczestników Warsztatu tylko na mocy decyzji Rady
Programowej z powodu:

       a. Podjęcia pracy zarobkowej na otwartym bądź chronionym rynku pracy.

         b.  Skierowania uczestnika do ośrodka wsparcia (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej), ze  względu na brak postępów w rehabilitacji i złe  rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów pozwalających na podjęcie zatrudnienia.

  c. Przedłożenia  przez  uczestnika lub opiekuna prawnego pisemnej rezygnacji
z korzystania z usług Warsztatu.

         d. Zastosowania przez Radę Programową sankcji określonych w § 9 pkt. d.

  e.  Pogarszaniu się stanu zdrowia uczestnika, które uniemożliwia udział w zajęciach prowadzonych przez Warsztat.

          f.  Zmiany miejsca zamieszkania, która uniemożliwia dojazd na zajęcia organizowane przez Warsztat.

       g. Nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności trwającej ponad 1 miesiąc.

2. Informację o skreśleniu z listy wraz z uzasadnieniem uczestnik otrzymuje w formie
pisemnej.

                                                                                  §12

      Trening ekonomiczny

 1. W ramach procesu terapeutycznego uczestników Warsztatu prowadzony jest trening ekonomiczny w zakresie określonym w indywidualnym programie rehabilitacji i terapii.
 2. Trening ekonomiczny odbywa się w trakcie trwania zajęć terapeutycznych w formie bezgotówkowej i w postaci środków finansowych posiadanych przez uczestnika.
 3. Uczestnik Warsztatu, który w ramach indywidualnego programu rehabilitacji i terapii bierze udział w treningu ekonomicznym i może otrzymać do swojej dyspozycji środki finansowe w wysokości nie przekraczającej 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 4. Średnią miesięczną wysokość środków finansowych z treningu ekonomicznego oraz ich przeznaczenie dla każdego uczestnika w danym roku kalendarzowym ustala Rada Programowa Warsztatu. Kwota ta może zostać podwyższona lub obniżona w zależności od wyników „Oceny uczestnika do określenia wysokości kieszonkowego” /Załącznik nr 2/, która jest sporządzana na specjalnym druku przez opiekuna pracowni i zatwierdzana przez Dyrektora Warsztatu - Przewodniczącego Rady Programowej.
 5. Środki finansowe z treningu ekonomicznego mogą być wydatkowane na zakup towarów
  i usług, biletów do kina, teatru, na koncert, wystawę, itp., spłatę rat zaciągniętych pożyczek, opłatę składek członkowskich w organizacjach pozarządowych i na inne ważne cele indywidualne

wskazane przez uczestnika uzgodnione z opiekunem pracowni i Dyrektorem Warsztatu oraz mogą stanowić formę oszczędzania na określony cel. Wypłata środków finansowych ich przekazanie na realizację treningu ekonomicznego w Warsztacie zostaje udokumentowana w formie miesięcznych list potwierdzonych podpisami uczestników. Wypłata środków powinna nastąpić w miesiącu, za który przyznano te  środki.

 

 1. Dla każdego uczestnika prowadzone jest indywidualne rozliczenie środków przeznaczonych   na trening  ekonomiczny,  które prowadzi  Księgowa  Warsztatu.

 

 1. Kwoty do treningu ekonomicznego mogą być pobierane przez uczestnika w obecności opiekuna pracowni.Wydatkowane środki finansowe rozliczane są na podstawie paragonów, a w przypadku ich braku, na druku opracowanym przez Dyrektora Warsztatu  a wypełnionym przez terapeutę lub na podstawie wystawionych faktur.

§13

Zasady dowozu uczestników do Warsztatu

 

 Warsztat zapewnia dowóz uczestnika :

 1. Własnym samochodem Warsztatu:

         a.   transport uczestnika samochodem Warsztatu może odbywać się tylko wówczas, kiedy istnieje techniczna i organizacyjna możliwość świadczenia tego typu usług,

         b.  pierwszeństwo w transporcie samochodem Warsztatu mają uczestnicy zamieszkujący poza Krasnymstawem, z dysfunkcją kończyn dolnych, niewidomi i ociemniali oraz niesprawni intelektualnie ze słabą orientacją w terenie,

         c.   uczestnicy z innymi dysfunkcjami niż wymienione w pkt. b) dowożeni są do
Warsztatu tylko w sytuacjach wyjątkowych, wynikających z aktualnego złego
stanu zdrowia lub wówczas, gdy zamieszkują na trasie przejazdu uczestników
wymienionych w pkt. b) i w samochodzie są wolne miejsca.

         d. kwalifikację   uczestników   do   transportu   pokrywanego   ze   środków   PFRON oraz trasę dowozu ustala Dyrektor Warsztatu.

2.    Wynajętym środkiem transportu w sytuacji, gdy nie ma możliwości dowozu samochodem Warsztatu i placówka ta dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi na pokrycie tych kosztów.

3. Publicznymi środkami transportu, z pokryciem przez Warsztat kosztów biletów, jeśli samodzielny dojazd uczestnika do placówki nie stanowi problemu i wynika z indywidualnego programu rehabilitacji i terapii, po zawarciu stosownej umowy z przewoźnikiem.      

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII                                           

        §1

Pracownicy Warsztatu

1. Dyrektor                                                             

2. Psycholog

3. Terapeuta zajęciowy

4. Rehabilitant, specjalista ds. rehabilitacji

5. Lekarz lub pielęgniarka

6. Pracownik socjalny-pracownik kadr

7. Instruktor zawodu

8. Księgowa,

9. Kierowca,    

10. Sprzątaczka

11. Magazynier

12. Inni wg potrzeb /np. instruktor: teatru, muzyki, tańca itp./

§2

            Obowiązki i uprawnienia pracowników

Do podstawowych obowiązków pracowników Warsztatu należy:

 1. Sumienna i prawidłowa realizacja zadań określonych w indywidualnych zakresach obowiązków.
 2. Przestrzeganie prawa, wewnętrznych aktów normatywnych, ustalonego w Warsztacie porządku oraz ogólnie obowiązujących zasad współżycia społecznego.
 3. Ustawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
  1. Rozpoznawanie potrzeb i aspiracji uczestników Warsztatu oraz osiągnięć techniki zmniejszających skutki ich niepełnosprawności.

5.  Współdziałanie z  Kierownictwem   Warsztatu   przy   działaniach   zmierzających   do     poprawy jakości świadczonych usług.

 1. Dbanie o mienie Warsztatu.
 2. Zobowiązanie do protokolarnego przekazania dokumentacji prowadzonych spraw w przypadku rozwiązania stosunku pracy.

                                                                                         

                                                                                              §3

           

                                               Pracownik prowadzący pracownię

Pracownik Warsztatu prowadzący grupę terapeutyczną ma obowiązek:

 1. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, szanować prawa i godność uczestników Warsztatu.
 2. Sporządzać diagnozę funkcjonalną uczestników.
 3. Przeprowadzać wywiady w domu rodzinnym uczestnika.
 4. Sumiennie realizować indywidualne programy rehabilitacji i terapii.
  1. Prowadzić indywidualny zeszyt obserwacji dla każdego uczestnika w grupie terapeutycznej  i zamieszczać w nim adnotacje dotyczące bieżących obserwacji procesu rehabilitacji oraz informacje o współpracy z rodzinami z uwzględnieniem daty i czasu trwania kontaktów, formy kontaktów i oceny współpracy.

6.  Przeprowadzania „Oceny uczestników do określenia wysokości kieszonkowego” .

7. Uczestniczyć w posiedzeniach Rady Programowej; w opracowywaniu projektów    indywidualnych programów rehabilitacji i terapii.

 8. Dokonywać okresowej oceny efektów rehabilitacji i terapii oraz rocznych i kompleksowych   indywidualnych programów rehabilitacji i terapii w odniesieniu do poszczególnych uczestników Warsztatu.

      9. Uzyskać i dostarczyć informację dotyczącą przyczyny zaprzestania uczestnictwa podopiecznego
w zajęciach Warsztatu.

 

Ponadto pracownicy Warsztatu:

1.Parafują opracowane przez siebie pisma i materiały. Pisma wysyłane na zewnątrz Warsztatu pisane są na blankietach firmowych Warsztatu lub z pieczątką Warsztatu. Kopie tych pism pozostają w dokumentacji prowadzonych spraw.

2. Udzielają informacji uczestnikom Warsztatu, ich rodzicom i opiekunom prawnym o postępach w rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzonej przez Warsztat Terapii Zajęciowej.

3. Podejmują decyzje wynikające z zakresu czynności i upoważnienia udzielonego przez     Dyrektora Warsztatu. Informacji związanych z zakresem działań Warsztatu może udzielać Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba.

 4.Współpracują z placówkami i osobami mającymi kontakt z powierzonymi opiece uczestnikami.

                                                                                                         

                                                                                                              §4

 

                                                                       Kierownicy działów:

1.Planują i nadzorują zadania swoich działów.

2. Rozdzielają zadania z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych pracownika i obciążenia pracą bieżącą .

3.Rozliczają zadania i materiały służące do ich wykonania.

4.Składają terminowe sprawozdania z wykonanych zadań.

5. Dążą do zwiększania efektywności działań Warsztatu.

6.Występują z wnioskiem do Dyrektora o zatrudnienie pracowników i ich awanse.

7. Opracowują indywidualne zakresy czynności pracowników. Określają one:       

                        a/szczegółowy wykaz zadań i obowiązków.

             b/przyznane kompetencje.

                  c/podporządkowanie służbowe.

                  d/zastępstwo w czasie nieobecności.

8.Odpowiadają za wprowadzanie nowo przyjętych pracowników w przydzielone im zadania i zakres ich obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.                                           

9.Inspirują i wspierają rozwój zawodowy podległych pracowników.

 

         §5

Dyrektor Warsztatu

 1. Dyrektor Warsztatu zobowiązany jest do planowania, organizowania i nadzorowania pracy oraz kontroli funkcjonalnej podległej mu jednostki.
 2. Do obowiązków Dyrektora Warsztatu należy w szczególności:

a.    Zarządzanie pracą kadry kierowniczej Warsztatu.

b.    Zapewnienie odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć
w Warsztacie, w tym planowanie: rozkładu zajęć, przerw wakacyjnych

uczestników i urlopów pracowników oraz dowozu uczestników.

c.    Rozdział zadań z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych pracowników i obciążenia pracą bieżącą .

d.    Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej Warsztatu.

e.    Zwiększanie efektywności działania Warsztatu.

f.     Nadzór służbowy nad wykonywanymi zadaniami przez podległych pracowników.

g.    Nadzór nad warunkami pracy podległych pracowników,
h.   Ocenianie pracowników.

i.    Nadzorowanie przestrzeganie prawa, wewnętrznych aktów normatywnych

      i  obowiązujących zasad współżycia społecznego

j.   Delegowanie pracowników,

k. Wprowadzanie nowo przyjętych pracowników w przydzielone im zadania oraz                                                 wyjaśnień dotyczących ich obowiązków, uprawnień oraz zakresu ich         odpowiedzialności.

l.  Wnioskowanie do Zarządu KSnRON o zatrudnienie pracowników i ich awanse,

ł.  Inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego podległych pracowników,

m Analizowanie i doskonalenie struktury zatrudnienia w Warsztacie,

n.  Doskonalenie systemu zarządzania.

§ 6

Uprawnienia Dyrektora Warsztatu

Do uprawnień Dyrektora Warsztatu należy:

 

 1. Dobór kandydatów do pracy w Warsztacie i ich zatrudnienie
 2. Wnioskowanie w sprawie nagradzania lub karania podległych pracowników.
 3. Decydowanie o:

 

a) sposobie wykonywania zadań Warsztatu,

b) strukturze, organizacji pracy i jej podziale w podległej jednostce,

c) planie finansowym Warsztatu na dany rok kalendarzowy i wydatkowaniu środków finansowych na działalność tej placówki,

d)             podpisywanie korespondencji Warsztatu,

e)              udzielanie  upoważnień    do    załatwiania    określonych    spraw   podległym pracownikom.

 1. Reprezentowanie Warsztatu na zewnątrz.
 2. Kształtowanie wizerunku Warsztatu i propagowanie jego działań w mass mediach.

                                                                                                     

 

 

 

ROZDZIAŁVIII

 

                                   Odpowiedzialność pracowników Warsztatu

 

                                                                       §1

Dyrektor Warsztatu ponosi odpowiedzialność za:

            1.Działalność nadzorowanej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

            2.Realizację zadań Warsztatu oraz efektywność jego działania.

3.Zapoznawanie podległych pracowników z właściwymi aktami normatywnymi stosownie do wykonywanych przez nich obowiązków.

4.Efektywne wykorzystanie czasu pracy podległych pracowników oraz terminowe, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy udzielanie urlopów wypoczynkowych.

            5.Racjonalne wykorzystanie środków pracy.

6.Terminowe i rzetelne opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych i informacyjnych.

                                                           §2

Kierownicy działów odpowiadają za:

1. Planowanie pracy swoich działów i ich wykonanie.

2. Podział zadań z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych pracownika i obciążenia pracą bieżącą .

3.Rozliczenie zadań i materiałów służących do ich wykonania.

4. Terminowe złożenie sprawozdań z wykonanych zadań.

5. Wprowadzanie nowo przyjętych pracowników w przydzielone im zadania i obowiązki, uprawnienia oraz zakresy ich odpowiedzialności.

7. Całokształt pracy, atmosferę i jej efekty.

                                                      

 §3

 

Pracownik prowadzący pracownię odpowiada za:

1.Przestrzeganie zasad współżycia społecznego powierzonej grupy, szanowanie prawa i godność uczestników Warsztatu.

2.Terminowe/jeden raz w kwartale/ składanie sprawozdań z wykonanych zadań oraz  rozliczenia materiałów, w tym materiałów do pracowni gospodarstwa domowego.

            3.Przydzielony  im sprzęt i mienie Warsztatu.

4.Skutki wynikające z nieprzestrzegania przepisów bhp i p/poż. oraz ustalonego w Warsztacie porządku.

                                                                                                                                             §4

Pozostali pracownicy ponoszą odpowiedzialność za:

            1.Prawidłową i rzetelną realizację powierzonych zadań.

2.Terminowe/jeden raz w kwartale/ składanie sprawozdań z wykonanych zadań oraz  rozliczenia materiałów.

            3.Przydzielony  im sprzęt i mienie Warsztatu.

4.Skutki wynikające z nieprzestrzegania przepisów bhp i p/poż. oraz ustalonego w Warsztacie porządku.

 

 

ROZDZIAŁ IX                                

Współpraca ze środowiskiem

§1

W zakresie realizacji swoich zadań ustawowych Warsztat współpracuje z placówkami służby zdrowia, opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu oraz odpowiednimi władzami i urzędami państwowymi i samorządowymi, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz firmami i osobami fizycznymi, które wspierają rozwój tej placówki.

§2

Warsztat Terapii Zajęciowej, posiadając wykwalifikowaną kadrę prowadzi szkolenia, przyjmuje studentów i  słuchaczy rożnych uczelni na praktyki studenckie, wolontariat, a także w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, przyjmuje stażystów i zatrudnia pracowników na staże i praktyki zawodowe.

 

 

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§1

Niniejszy Regulamin stanowi nierozerwalną całość wraz z:

Regulaminem pracy i wynagradzania pracowników WTZ oraz Regulaminem spraw porządkowych i materialno-technicznych.                           

§2

 Wszystkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

§3

Niniejszy Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych wchodzi w życie z dniem 01.09.2011 rok.

Opracował:                                                                                                                                                                                         

Zespół kierowniczy                                                                                                            Zatwierdził:

Zarząd KSnRON