Opieka psychologiczna

W ramach pomocy psychologicznej prowadzone są z uczestnikami spotkania o charakterze grupowym, jak i indywidualnym – wynikające z bieżących potrzeb uczestników i zaistniałych problemów. Spotkania indywidualne z psychologiem mają w zależności od sytuacji formę interwencji w razie trudności czy kryzysów osobistych uczestników, jak też mogą mieć charakter bardziej regularnych spotkań. W ramach indywidualnych i grupowych spotkań psycholog udziela pomocy w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z choroby, pomaga też w rozwiązywaniu problemów interpersonalnych na terenie warsztatu. Pomoc psychologiczna ukierunkowana jest na diagnozę psychologiczną uczestników warsztatu, rozwijanie funkcji psychicznych, procesów poznawczych, doskonalenie umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w grupie społecznej, redukcje napięć         u poszczególnych uczestników, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, budzenie poczucia solidarności z grupą. Funkcję wspierającą proces terapii warsztatowej pełnią rozmowy motywująco-wspierające, mające na celu mobilizowanie do korzystania z osobistego doświadczenia w różnych sytuacjach życiowych, pobudzenie aktywności zadaniowej uczestników, motywowanie do współpracy z innymi oraz wzmocnienie zaangażowania       w proces terapii. Zajęcia grupowe stwarzają dodatkową okazję do podejmowania ważnych, interesujących uczestników problemów, uczą uważnego słuchania, dają możliwość wzajemnego wspierania się, sprzyjają poprawie kontaktów z innymi.
Udzielane jest również szczególne wsparcie osobom pochodzącym z rodzin patologicznych (np. „z problemem alkoholowym”) oraz osobom z zaburzeniami emocjonalnymi.  W miarę  potrzeb organizowane są również indywidualne spotkania z poszczególnymi rodzicami/ opiekunami  na   terenie ośrodka lub w postaci wizyt domowych.
Poza tym psycholog bierze udział w rozmowach kwalifikacyjnych przy przyjęciu do WTZ, dokonuje diagnozy potrzeb indywidualnych każdego uczestnika i we współpracy z terapeutami i pielęgniarką ustala plan rehabilitacji i terapii stworzony dla każdego uczestnika z uwzględnieniem jego zdolności, możliwości psychofizycznych i jego potrzeb. Co pół roku psycholog dokonuje oceny postępów w procesie rewalidacji, a w razie potrzeby wydaje opinie. Psycholog współpracuje również z lekarzami prowadzącymi i rodzinami uczestników (odbywa też spotkania w domu uczestnika) oraz Radą Programową WTZ (terapeuci, pielęgniarka).