Krasnostawskie Stowarzyszenie

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Get Adobe Flash player

Sprawozdanie merytoryczne

z działalności Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  za rok 2013.

Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych   ul. Szkolna 9,       22-300 Krasnystaw, NIP 564-14-71-724, REGON 110158428, KRS 0000050153 – data wpisu: 05.10.2001 Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

I. Zarząd stanowią:

Wiesław Podgórski – zam. Krasnystaw, ul. Różana 13 -  prezes

Marek Zalewski –     zam.  Krasnystaw, ul. Matysiaka 6/4 – wiceprezes

Maria Mróz - zam.  Krasnystaw, ul.Wyszyńskiego 66– skarbnik

Alicja Barcikowska – zam.  Izbica, ul. Lubelska 31 – Sekretarz

Arkadiusz Cichosz - zam. Krasnystaw, ul. Kuflowa 15 – członek

II. Komisja Rewizyjna:

Bogdan Bliźniak - zam. Krasnystaw, ul. Szymonowicza 45 – przewodniczący

Katarzyna Bujak - zam. Krasnystaw, ul. PCK  – sekretarz

Bogdan Gonczarenko - zam. Krasnystaw, ul. Okrzei 20/25   – członek 

III. Członkowie delegowani:

Do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych:

P. Bożena Wójcik

Do Powiatowego Zespołu ds. Osób Chorych Psychicznie:

P. Katarzyna Gruszczyńska – Psycholog

Do Zespołu ds. Aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów       Społecznych, monitoringu oraz przygotowania nowej Gminnej Strategii:

P. Agnieszka Czuba 

Do Miejskiej Rady  Działalności Pożytku Publicznego

p. Alicja Barcikowska

Do Rady Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw +”

p. Wiesław Podgórski                                                                                      

 

 

IV. Cele i zasady działania

1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a także pomoc ich rodzinom. Stowarzyszenie:

2. Prowadzi działalność charytatywną, realizuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działa w dziedzinie edukacji, oświaty i wychowania oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

3. Tworzy, promuje i chroni miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.

4. Prowadzi działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

5. Zajmuje się promocją i organizacją wolontariatu.

Cele swoje Stowarzyszenie spełnia  poprzez realizację zadań zawartych w 31 pkt § 11 Statutu.

 

V. Główne działania gospodarcze w 2013 roku:

 

Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku nie prowadziło działalności gospodarczej.

 

Na majątek i inne   środki finansowe Stowarzyszenia składają się: składki członkowskie, wpływy ze zbiórek, dotacje, darowizny i zapisy, nawiązki i inne wpływy i dochody.

Majątek Stowarzyszenia stanowią również ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe, środki pieniężne otrzymane lub nabyte w czasie działalności stowarzyszenia.

Stowarzyszenie tworzy fundusze własne, którymi są:

- fundusz statutowy tworzony z  części nadwyżki bilansowej oraz źródeł określonych w odrębnych przepisach.

- fundusz rezerwowy tworzony z części nadwyżki bilansowej i przeznaczony na pokrycie strat.

Cały dochód przeznacza się na działalność statutową Stowarzyszenia.

 

VI. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

* darowizny: 25 342,96 zł. / darowizny: 6 330,00 zł , wpływy z 1% podatku: 19 012,96 zł/

- składki członkowskie: 4 960,00 zł

* środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy, Urzędu Miasta Krasnystaw: 10 006,00 zł

* odpłatnych świadczeń realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: 3 003,85 zł

- wynajem pomieszczeń – 10 240,00 zł

- amortyzacja: 10 675,14 zł

 

VII. Informacja o poniesionych kosztach na:

 

  • realizację celów statutowych: 10 640,98 zł/ składka członkowska/ LFOON i Stowarzyszenie „ Krasnystaw + wycieczki , imprezy integracyjno - edukacyjne
  • administrację ( czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 8 903,75 zł
  • opłaty i podatki 840,00 zł.
  • wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 17 566,38 zł
  • amortyzacja 10 675,14 zł.

Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych całą swoją działalność prowadzi pro publiko bono, ani członkowie Zarządu, ani Komisji Rewizyjnej za swoją działalność nie pobierają żadnych świadczeń w formie wynagrodzenia, nagród, premii czy innych świadczeń.

KSnRON nie udzielił żadnych pożyczek pieniężnych. Stan środków na koncie Stowarzyszenia na dzień 31grudnia 2013 roku – 47 044,74 zł.

Stowarzyszenie nie nabyło żadnych obligacji, udziałów ani akcji. Nie nabyło też żadnych środków trwałych.

Wartość aktywów Stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych wynosi: 345 001,02 zł.

W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie nie wykonało żadnych zleconych zadań.

Stan zobowiązań wobec budżetu z tytułu zobowiązań podatkowych na dzień 0 zł.

 

W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona kontrola Komisji Rewizyjnej. Po wyrywkowym sprawdzeniu dokumentów i ich księgowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości

VIII. Stałe formy pracy Stowarzyszenia:

1. Warsztat Terapii Zajęciowej – wg odrębnego sprawozdania.

2. Biuro Informacyjno – Konsultacyjne.

Zapewnia całotygodniowe dyżury (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30 – 15.30  

Udziela wszelkich informacji dotyczących niepełnosprawności, placówek rehabilitacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, sprzętu rehabilitacyjnego i innych potrzebnych informacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Działa w ramach Wojewódzkiej Sieci Informacyjnej Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Biuro nie prowadzi baz danych /dot.GIODO/

 

3. Biuro Karier.

Podobnie jak B I-K nie prowadzi baz danych, zarówno osób niepełnosprawnych niezatrudnionych a poszukujących pracy jak i pracodawców. Biuro prowadzone jest nieodpłatnie a obsługiwane przez licencjonowanych: doradcę zawodowego, pośrednika pracy a także psychologa, pedagoga oraz w razie potrzeby prawnika. W roku 2013 doprowadziliśmy do zatrudnienia 2 osób. Stowarzyszenie prowadzi też inne formy pośrednio związane z zatrudnieniem. Prowadzimy szkolenia dla ON, wyszukujemy takich szkoleń w innych organizacjach i instytucjach i tam kierujemy zainteresowanych, prowadzimy praktyki uczniowskie i studenckie, a także praktyki zawodowe i staże dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

4. Turnusy rehabilitacyjne.

W roku sprawozdawczym 2013, podobnie jak w latach ubiegłych, nie otrzymaliśmy ani zlecenia ani zaliczki z PCPR na organizację turnusów rehabilitacyjnych.

5. Aktywna rehabilitacja.

Stowarzyszenie posiada przeszkolonych instruktorów rehabilitacji aktywnej. Posiadamy również tzw. tor przeszkód do rehabilitacji aktywnej. W roku 2012  nie mieliśmy żadnego zapotrzebowania na wyżej wymienioną usługę.

6. Ośrodek szkoleniowy. Oświata.

W roku 2012 ośrodek nasz nie prowadził szkoleń tzw. „zewnętrznych”. Kadra ośrodka bierze  udział w szkoleniach  prowadzonych przez inne placówki. Warsztat Terapii Zajęciowej w ramach projektu: ”Umiejętności – drogą do samodzielności”. zorganizował  cykl 3 szkoleń w 6 spotkaniach. Były to: fryzjerstwo, kosmetyka i cerving - rzeźba w owocach i warzywach.
Pracownia krawiecka i  rękodzieła artystycznego przeprowadziły warsztaty szkoleniowe z qillingu i metody serwetkowej oraz drugie z podstaw wytwarzania wyrobów z wikliny papierowej.

Oświata. Nasze Stowarzyszenie ogranicza się jedynie do współpracy, propagowania i wsparcia działalności integracyjnych grup przedszkolnych i klas szkolnych integracyjnych, których   było inicjatorem.

9. Strona internetowa – www. ksnron.org.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na stronie internetowej znaleźć można wszystkie informacje o naszym stowarzyszeniu. W roku 2011 Warsztat Terapii Zajęciowej wprowadził nową stronę www.wtzkrasnystaw.pl ; ze skrzynką pocztową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wprowadzając nową technologię tzw.Joomla.

Oddano nową stronę stowarzyszenia. Od tego czasu stronę internetową  odwiedziło ponad 34.000osób. Poczta elektroniczna w ciągu 1 miesiąca obsługuje ponad 150 maili. Duża część tej korespondencji, z uwagi na rozpowszechnianie się tej technologii informacyjnej wymaga odpowiedzi.

10. Konsultacje specjalistyczne.

Nadal prowadzimy porady i konsultacje. Zapewniamy bezpłatne porady prawnika, psychologa, pedagoga specjalnego, licencjonowanego  doradcy zawodowego i pośrednika pracy.

11.  Zajęcia rehabilitacyjno – sportowe.

 Z  zajęć rehabilitacyjnych korzystali głównie uczestnicy WTZ. Ciągle ulepszamy naszą bazę rehabilitacyjną. W ubiegłym roku zakupiliśmy sprzęt rehabilitacyjno-rekreacyjny: stoper i orbitrek, oraz drobny sprzęt typu: piłki, hanle, szachy, warcaby, zegary itp.. Coraz bardziej zauważalna staję się wielkość sali rehabilitacyjnej. Brak miejsca nie pozwala w pełni wykorzystać i sprzętu i ludzi. Wprawdzie staże zawodowe 2 rehabilitantów, mgr fizjoterapii, zakończyły się z końcem roku kalendarzowego, to potrzeby na „rozszerzoną rehabilitację” są coraz większe. Podobnie jak w roku poprzedzającym okres sprawozdawczy kierowaliśmy zajęcia na basen, stadion, boiska zapasowe czy tereny łąk i lasów.

Zwracaliśmy już uwagę na fakt , że przy dobrej organizacji zabiegi i rehabilitacja mogłaby posłużyć większej liczbie zaineresowanych członków stowarzyszenia jak również szerokiej rzeszy osób niepełnosprawnych.

12. Działalność wydawnicza.

W roku bieżącym zostały opracowane i wydane  kalendarze propagujące 1%. W lokalnej prasie ukazał się również specjalna wkładka promująca akcję zbierania 1% podatku.

Wykonano baner reklamowy o wymiarach 2,40 x 120cm na ogrodzenie stadionu/vis avis Przychodni Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Tradycyjnie już wykonywaliśmy kartki świąteczne, wizytówki, druki akcydensowe  i zaproszenia okolicznościowe. Dla absolwentów szkół specjalnych i młodzieży nie objętej instytucjonalnym placówkami rehabilitacji i terapii opracowaliśmy i wydaliśmy w czerwcu 2013 roku broszurkę propagującą działania WTZ.

Stale współpracujemy z Biuletynem Informacyjnym Osób Niepełnosprawnych wydawanym przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Tam też współredagujemy strony dotyczące naszej działalności.

Nawiązaliśmy nową współpracę z redakcją tygodnika „Super Tydzień Chełmski”. Ukazało się już kilka artykułów promujących naszą pracę a także ukazujących trudności z którymi muszą mierzyć się nasi członkowie.

13. Spotkania integracyjne:

Nasze stowarzyszenie organizuje wycieczki, rajdy, ogniska, imprezy okolicznościowe, andrzejki, spotkania wielkanocne oraz wigilijne. W roku sprawozdawczym odbyło się ponad 40 imprez na większą skalę. Głównym organizatorem   tych imprez był  WTZ /sprawozdanie warsztatu w załączeniu/.

14.Wolontariat:

Przy Krasnostawskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych funkcjonuje grupa wolontariuszy, której działalność reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku „o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W roku 2013 wolontariusze wykonywali świadczenia  z zakresu: asystenta osoby niepełnosprawnej, pracownika gospodarczego, prowadzenia sekretariatu i pracownika konserwacji zieleni. Podczas pomocy osobom niepełnosprawnym wolontariusze mieli szanse zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe, doskonalić praktyczne działania, uczyć się nowych, pożytecznych umiejętności i  współpracy z personelem i uczestnikami WTZ.

Inną grupę wolontariuszy stanowią specjaliści: prawnicy,  lekarze, psychologowie, rehabilitanci, doradcy zawodowi, oferujący swoje świadczenia na rzecz podopiecznych stowarzyszenia, w miarę zapotrzebowania i nieodpłatnie.

Bardzo aktywną grupę wolontariuszy reprezentuje Szkolne Koło Wolontariuszy działające przy internacie międzyszkolnym, z którym współpracujemy od początku jego powstania. W ramach tej współpracy organizowane są wspólne, cykliczne imprezy o charakterze integracyjnym.

Praca wolontarystyczna kształtuje u uczniów postawę otwartości na potrzeby innych, wrażliwości, dobrowolności, uczy systematyczności i odpowiedzialności. Praca ta pomaga im odkrywać talenty, zapoznawać się z zawodem uczy umiejętności pracy w zespole, kreatywności, altruizmu. Należy w tym miejscu podkreślić fakt, że kilku naszych dawnych wolontariuszy powróciło po ukończeniu studiów, do pracy w naszym WTZ.

15.Staże, praktyki zawodowe

 W roku 2013 w stowarzyszeniu 9 osób odbywało staże dla bezrobotnych. Wykonywali oni świadczenia w dwóch kategoriach: pracownicy administracyjno-merytoryczni i pracownicy gospodarczy W pierwszej grupie uczestniczyło 6 Osób: dwie mgr fizjoterapii, 2-  asystenta osoby niepełnosprawnej, 1 mł. terapeuta zajęciowy, 1 pracownik biurowy. W drugiej grupie 3osoby  świadczyło pracę z zakresu:, pracownika gospodarczego, sprzątaczka i pracownika n. Podczas pomocy osobom niepełnosprawnym wolontariusze mieli szanse zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe, doskonalić praktyczne działania, uczyć się nowych, pożytecznych umiejętności i  współpracy z personelem i uczestnikami WTZ.

15.Staże, praktyki zawodowe

 W roku 2013 w Krasnostawskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 9 osób odbywało staże dla bezrobotnych. Wykonywali oni świadczenia w dwóch kategoriach: pracownicy administracyjno-merytoryczni i pracownicy gospodarczy W pierwszej grupie uczestniczyło 6 osób: 2 mgr fizjoterapii, 2-  asystenta osoby niepełnosprawnej, 1 mł. terapeuta zajęciowy, 1 pracownik biurowy. W drugiej grupie 3 osoby  świadczyło pracę z zakresu:, pracownika gospodarczego, sprzątaczki i pracownika pomocniczego przy konserwacji terenów zieleni. Podczas pomocy osobom niepełnosprawnym wolontariusze mieli szanse zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe, doskonalić praktyczne działania, uczyć się nowych, pożytecznych umiejętności i  współpracy z osobami niepełnosprawnymi, uczestnikami i personelem WTZ.