Krasnostawskie Stowarzyszenie

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Get Adobe Flash player

Artykuły

 

S T A T U T

 

 

Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

  

        Rozdział I

 

         Postanowienia ogólne

Art. 1

Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją Rzeczpospolitej Polski.

Art. 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Art. 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Krasnystaw.

Art. 5

Stowarzyszenie jest organizacją autonomiczną, niezależną od organów administracji państwowej, organów samorządowych oraz organizacji politycznych.

Art. 6

Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną i neutralną światopoglądowo.

Art. 7

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

3. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne wg zasad określonych w Art. 29 niniejszego statutu.

Art. 8

Stowarzyszenie może należeć do organizacji i związków lokalnych, regionalnych, krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym profilu działania oraz współpracować z takimi organizacjami.

Art. 9

Podstawową zasadą Stowarzyszenia jest równe traktowanie wszystkich członków zgodnie zawartymi w statucie przepisami.

Art. 10

Stowarzyszenie ma prawo używania nazwy, odznak, pieczęci, sztandaru, symboli oraz innych znaków graficznych - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

       Rozdział II

                    Cele i zasady działania

                                                                       Art. 11

1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a także pomoc ich rodzinom.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność charytatywną, realizuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działa w dziedzinie edukacji, oświaty i wychowania oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

3. Tworzy, promuje i chroni miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

5. Stowarzyszenie zajmuje się promocją i organizacją wolontariatu.

Art. 12

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1) inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,

2) organizowanie i ułatwianie bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi środowiskami osób niepełnosprawnych oraz integrację tych środowisk z całym społeczeństwem,

3) organizowanie i prowadzenie własnych placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych  oraz współdziałanie z tego rodzaju placówkami w kraju i za granicą,

4) współpracę ze środowiskami naukowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym,

5) upowszechnianie wiedzy teoretycznej w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych celem jej praktycznego wykorzystania,

6) współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym,

7) propagowanie w społeczeństwie problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych  oraz kształtowanie właściwego stosunku społecznego do tych problemów,

8) organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w tym turnusów integracyjnych i specjalistycznych,

9) organizowanie kolonii, obozów, wycieczek, różnych form wypoczynku i rekreacji dla osób niepełnosprawnych,

10) organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych: zawodów, szkoleń i obozów,

11) wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych poprzez organizację czasu wolnego,

12) oddziaływanie na rodziny patologiczne w zakresie wychodzenia z trudnej sytuacji życiowo-finansowej,

13) podejmowanie działań zmierzających do tworzenia sprzyjających warunków dla rodzin, w szczególności wiejskich, w wypełnianiu ich funkcji socjalnych, opiekuńczych i wychowawczych,

14) podejmowanie działań w celu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - w szczególności w środowiskach osób niepełnosprawnych, realizacja programów w zakresie zwalczania alkoholizmu, organizowanie szkoleń i konferencji z dziedziny profilaktyki i leczenia alkoholizmu,

15) prowadzenie różnych form aktywności dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholizmu: organizowanie czasu wolnego oraz kolonii i innych form wypoczynku, prowadzenie terapii dzieci i młodzieży,

16)  organizowanie i wspieranie form i metod kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z naciskiem na integrację społeczną,

17) podejmowanie działań na rzecz integracji pomiędzy społeczeństwami różnych państw poprzez wymianę doświadczeń i współpracę w różnych dziedzinach życia społecznego,

18) organizowanie wolontariatu w instytucjach prowadzonych przez Stowarzyszenie,

19) organizowanie i prowadzenie zespołów artystycznych dla osób niepełnosprawnych,

20) organizacja festiwali, plenerów, warsztatów, wystaw i innych imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,

21) prowadzenie działalności wydawniczej , informacyjnej i propagandowej służącej celom stowarzyszenia,

22) prowadzenie działalności poligraficznej i wydawniczej

23) prowadzenie doradztwa pracy, pośrednictwa w zatrudnieniu oraz szeroko pojętej informacji o miejscach pracy, tworzenie tych miejsc i wspieranie instytucji powołanych do tego celu,

24) organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów i seminariów dla osób niepełnosprawnych jak i ich przyszłych pracodawców,

25) gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów Stowarzyszenia,

26) inicjowanie i występowanie z wnioskami do wszelkiej władzy, urzędów administracji rządowej i samorządowej, służby zdrowia, funduszy, organizacji o takie rozwiązania, które zapewnią normalne i specjalne potrzeby osób niepełnosprawnych ,

27) inicjowanie i występowanie z wnioskami do władzy wszystkich szczebli o uregulowania prawne w formie uchwał i przepisów, w zakresie niezbędnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

28) zapewnienie doradztwa i opieki prawnej ,

29) prowadzenie nowatorskich i eksperymentalnych form i metod szeroko pojętej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej,

30) prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

31) ewentualny dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia musi służyćrealizacji celów statutowych i nie może byćprzeznaczony do podziału między jego członków,

32) prowadzenie statutowej działalności odpłatnej i nieodpłatnej organizacji pożytku publicznego,

33) zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej ustala Zarząd  w formie Uchwały.

       Rozdział III.

                  Członkowie Stowarzyszenia

                                                                       Art. 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.                                                        

Art. 14

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która zgłosi swoje przystąpienie do  Stowarzyszenia i gotowa jest brać czynny udział w realizacji jego celów.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna wspierająca działalność Stowarzyszenia.

3. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

4. Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających, a także nadawanie godności członka honorowego należy do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

                                                                       Art. 15

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami statutu,

2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

3) korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia dla dobra osób niepełnosprawnych.

2. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia określone w ust. 1 pkt 3, a także prawo uczestnictwa - przez  swego przedstawiciela - w zebraniach Stowarzyszenia z  głosem doradczym.

Art. 16

Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

1) aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,

2) stosowanie się do postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) regularne opłacanie składek członkowskich.

Art. 17

1. Przynależność członka do Stowarzyszenia ustaje w razie:

1) dobrowolnego wystąpienia,

2) skreślenia z listy członków,

3) usunięcia ze Stowarzyszenia.

2. Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, gdy członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy Stowarzyszenia lub nie opłaca składki przez pół roku pomimo pisemnego upomnienia.

Skreślenie z listy członków następuje również w razie dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia oraz śmierci członka .

3. Usunięcie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, gdy członek rażąco naruszył postanowienia statutu albo niegodnym zachowaniem naruszył dobre imię i autorytet Stowarzyszenia. Od tej uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

        Rozdział IV

Władze i struktura organizacyjna

Art. 18

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.  

         Walne Zebranie Członków

 Art. 19

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

Art. 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie programu działalności i planu finansowego Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i sposobu podziału nadwyżki bilansowej,

3) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia,

4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) uchwalanie planów finansowych,

6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

7) upoważnianie Zarządu do zaciągania zobowiązań,

8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

9) zmiana statutu Stowarzyszenia,

10) podejmowanie innych uchwał, które ze względu na szczególną ważność wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków,

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie usunięcia ze Stowarzyszenia,

12) ustalanie wysokości składek członkowskich i terminów ich wpłaty.

Art. 21

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

2. O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z programem porządku obrad Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

Art. 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane:

1)       na wniosek Zarządu,

2)       na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)       na żądanie 1/2 ogólnej liczby  członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. W miarę potrzeby Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może wybrać w czasie trwania kadencji nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną lub dokonać zmian w ich składzie.

Art. 23

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania wiążących uchwał, gdy uczestniczy w  nim co najmniej 1/2  członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie władne jest do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków.

Art. 24

Uchwały na Walnym Zebraniu Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym

Art. 25

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

4. W przypadku zmniejszenie się, w trakcie kadencji, liczby członków Zarządu Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednak nie więcej jak 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Kandydatury zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków.

5. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

2) opracowanie programu działalności i planu finansowego oraz sprawozdań z ich wykonania,

3) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

4) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,

5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

6) przyjmowanie członków Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy lub usunięcia członka,

7) nabywanie w imieniu Stowarzyszenia praw i zaciąganie zobowiązań, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,

8) powoływanie organów opiniodawczo - doradczych,

9) gromadzenie środków finansowych,

10)  prowadzenie działalności gospodarczej,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do spółek i innych podmiotów gospodarczych,

12) podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

Art. 26

1. Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie prezesa, który kieruje jego pracami, zastępcę prezesa , skarbnika, sekretarza i członka.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na trzy miesiące.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu.

W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa.

4. Osobami uprawnionymi do reprezentowania zarządu są : prezes lub jego zastępca i skarbnik. 

Art. 27

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym z przewodniczącego i sekretarza wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarczo-finansowej Stowarzyszenia,

2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi,

3) przedstawianie Zarządowi i na Walnym Zebraniu Członków uwag i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Art. 28

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Ponadto Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) nie mogą pobierać żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organie kontroli wewnętrznej.

Art. 29

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność w kołach terenowych i problemowych.

2. Koła pomocy osobom niepełnosprawnym mogą być organizowane w poszczególnych wsiach, miastach, osiedlach mieszkaniowych, zakładach pracy, placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, zdrowotnych i innych na wniosek przynajmniej 7  zainteresowanych osób.

3. Osoby zainteresowane określonymi zagadnieniami mogą tworzyć koła problemowe.

4. Członkowie koła wybierają ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika, którzy stanowią zarząd koła. Zarząd kieruje pracami koła.

5. Zebranie koła zwołuje zarząd koła w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

6. Koła terenowe nie posiadają osobowości prawnej a ich działalność może być prowadzona w ramach Stowarzyszenia.

         Rozdział V

   Środki finansowe i majątek Stowarzyszenia

Art. 30

1. Na majątek i inne środki  finansowe Stowarzyszenia składają się:

1) składki członkowskie,

2) wpływy ze zbiórek,

3) dotacje, darowizny i zapisy,

4) nawiązki,

5)wpływy z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,

6) inne wpływy i dochody.

2. Majątek Stowarzyszenia stanowią również ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe, udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne otrzymane lub nabyte w czasie  działalności Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie tworzy fundusze własne, którymi są:

1) fundusz statutowy tworzony z części nadwyżki bilansowej oraz źródeł określonych w odrębnych przepisach,

2) fundusz rezerwowy tworzony z części nadwyżki bilansowej i przeznaczony na pokrycie strat.

4. Cały dochód przeznacza się na działalność statutową Stowarzyszenia.

5.Stowarzyszenie nie przyjmuje  płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość

15 tys.€, także w drodze więcej niż w  jednej operacji na podstawie Dz.U. 2000 nr.116 poz.1216,

z dn.16 listopada 2000r.” o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

 

Art. 31.

 Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składają prezes lub jego zastępca i skarbnik.

2. Zarząd może udzielić pełnomocnictw do wykonania określonego rodzaju czynności.

Art. 32

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika za statutowego celu Stowarzyszenia,

 4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, lub po celach wyższych niż rynkowe.

        Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Art. 33

Zmianę statutu uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów członków biorących udział w Zebraniu.

Art. 34

1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów biorących udział w Zebraniu.

2. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zadecyduje o przekazaniu majątku Stowarzyszenia podmiotom mającym podobne cele statutowe i powoła do tego celu Komisję Likwidacyjną.