Krasnostawskie Stowarzyszenie

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Get Adobe Flash player

Wigilia 2018 w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie

DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI Autorski program artystyczny

VII TURNIEJ WĘDKARSKI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

DZIEŃ OTWARTY w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie 2018

Dnia 06 czerwca 2018 roku, po raz kolejny w Warsztacie Terapii Zajęciowej  w Krasnymstawie został zorganizowany DZIEŃ OTWARTY. Impreza skierowana była głównie do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz do zainteresowanych mieszkańców powiatu krasnostawskiego.

W tym roku DZIEŃ OTWARTY został podzielony organizacyjnie na trzy części. W pierwszej części informacyjnej wystąpił Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej Wiesław Podgórki, który przedstawił strukturę organizacyjną placówki. Alicja Barcikowska, zatrudniona na stanowisku psychologa przygotowała prezentację multimedialną za pomocą, której przybliżyła zgromadzonym najważniejsze wydarzenia z życia warsztatu terapii w minionym roku.  W dalszej części swojego  wystąpienia prelegentka podała także szereg cennych informacji na temat zasad przyjmowania nowych uczestników. Po wystąpieniu Pani Alicji przeznaczono czas na zadawanie pytań. Obecni na spotkaniu pracownicy udzielili szereg odpowiedzi na pytania gości. W trakcie dyskusji wyjaśniono wszelkie wątpliwości związanych z przepisami prawnymi odnoszącymi się do kwestii przyjmowania uczestników. Kilku uczniów zadeklarowało chęć uczestniczenia w zajęciach w naszej placówce po zakończeniu edukacji szkolnej i złożyło podanie. Po spełnieniu wymaganych formalności, uczniowie zostaną zapisani na listę oczekujących.

Na zakończenie pierwszej części spotkania wystąpił ze swoją prezentacją uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie Sebastian Kostrzanowski. Przygotowany przez uczestnika pokaz multimedialny prezentował historię rozgrywanego turnieju wędkarskiego, który organizowany jest w czerwcu każdego roku przez Krasnostawskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych.  

W drugiej części spotkania goście wraz ze swoimi opiekunami zwiedzili wszystkie pracownie naszej placówki. W każdej pracowni zwiedzający pozyskali szereg cennych informacji na temat prowadzonej terapii oraz oglądali przygotowane ekspozycje prac uczestników.

Na zakończenie wizyty w naszej placówce goście wraz z opiekunami zostali przewiezieni do nowo powstającego ośrodka – Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji w Krasnymstawie. Po nowej placówce zwiedzających oprowadzał wiceprezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Wiesław Podgórski. Zwiedzanie placówki zakończono dyskusją przy kawie i herbacie oraz smacznych ciasteczkach przygotowanych przez podopiecznych pod kierunkiem Pani Iwony Wesołowskiej.
 

 


Spotkanie WIELKANOCNE w WTZ Krasnystaw

Krasnostawskie Stowarzyszenie                                                                 Krasnystaw   04.04.2018

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Ul.Szkolna 9,

22-300 Krasnystaw

                                                                                                                                                                               

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby wyposażenia sali szkoleniowo-konferencyjnej i biura karier w Krasnymstawie

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Ul.Szkolna 9, 22-300 Krasnystaw

 

NIP 5641471724
REGON 110158428
KRS 0000050153         

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego i multimedialnego do biura i sali szkoleniowej do siedziby Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, w ramach projektu: Utworzenie Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji w Krasnymstawie” w ramach poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Na zamawiane wyposażenie komputerowe i multimedialne sali szkoleniowo-konferencyjnej i biura karier składa się:

 

 

Lp.

Element wyposażenia

Ilość sztuk

 1.  

zestaw multimedialny z tablicą interaktywną i projektorem

1

 1.  

ekran projekcyjny manualny

1

 

 1.  

laptop z oprogramowaniem

1

 1.  

urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka) + tonery czarne

1

 1.  

projektor przenośny

1

 1.  

wzmacniacz

1

 1.  

kolumny nagłaśniające

2

 1.  

statyw

2

 1.  

mikrofon

1

 1.  

telewizor

1

 1.  

odtwarzacz DVD i Blu-Ray

1

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w specyfikacji technicznej

przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

W przypadku, gdy Zamawiający podał w zaproszeniu do złożenia oferty, czy też załącznikach do

zaproszenia, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia jakiekolwiek nazwy własne, nazwy

producenta, nazwy konkretnego produktu, wskazanie modeli, służyć to powinno tylko określeniu

pewnego standardu, nie jest celem Zamawiającego wskazanie konkretnego rozwiązania.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 27.04.2018 r.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.   Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: @interia.pl, lub poczty, kuriera na  adres: Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ul.Szkolna 9, 22-300 Krasnystaw do dnia 16.04.2018

2.   Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 17.04.2018, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie portalu ARiMR i na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem http://ksnron.org/

3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - cena 100%

            

 

Wzór przyznawania punktów:

1)     Cena wyrażona w złotówkach - 100%.

 

W przypadku rozbieżności między ceną zapisaną liczbą, a ceną zapisaną słownie, kierować się będziemy ceną zapisaną słownie

Za kryterium „cena” można uzyskać do 100 pkt ( dla najniższej ceny). Liczba pkt = cena najniższa / cena oferty badanej  x 100 pkt.

Maksymalny wynik = 100 pkt.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób przewidziany dla upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego.

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem według wpisu PKD w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

VII. Warunki wykluczenia

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym

 

VIII. Dodatkowe informacje

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia może przeznaczyć maksymalnie 21 tys. zł.

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

•  Dane identyfikacyjne oferenta (nazwę i adres)

• Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu  zamówienia)

•  Wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT

•  Termin realizacji zamówienia 

•  Termin ważności oferty

• Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z podmiotem udzielającym zamówienia

•  Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

Akceptowalne formy składania ofert: oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poczty, kuriera na  adres: Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ul.Szkolna 9, 22-300 Krasnystaw do dnia 16.04.2018 r.

 

Do połowy terminu składania ofert zamawiający ma prawo zadawać pytania za pośrednictwem poczty mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , odpowiedzi opublikujemy na stronie Stowarzyszenia pod adresem http://ksnron.org/

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem portalu https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ oraz mailowo.

Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

 

Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  otrzymało grant na  testowanie innowacyjnego rozwiązania polegającego na przygotowywaniu i dostarczaniu obiadów seniorom zależnym przez uczestników prowadzonego przez Stowarzyszenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie (WTZ).

W codziennych zajęciach WTZ bierze udział 41 uczestników, osób niepełnosprawnych, które mają zajęcia w ośmiu pracowniach. Jedną z nich jest Pracownia gospodarstwa domowego, czyli kuchnia.  Pod opieką instruktora - terapeuty zajęciowego nasza kuchnia będzie przygotowywać zdrowe posiłki dla seniorów. Dla uczestników będzie to forma rehabilitacji, trening umiejętności zawodowych oraz okazja do nawiązywania kontaktów  poza WTZ. Natomiast seniorzy zyskają możliwość korzystania za darmo przez trzy miesiące z dwudaniowych obiadów dostosowanych do zalecanej dla nich diety, dostarczanych do domu. Skorzystają też z konsultacji z dietetykiem.

Liczymy również na powstanie relacji na linii uczestnik WTZ-senior przy okazji dostarczania posiłków, by seniorzy  czuli się mniej samotni. W projekcie zaplanowane są również  warsztaty o zdrowym odżywianiu dla seniorów i ich opiekunów.

Dotacja na te działania została pozyskana w ramach projektu grantowego „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Obecnie prowadzimy rekrutację 10 seniorów, którzy zostaną objęci wsparciem. Warunki uczestnictwa:   ukończony 60 r.ż, zamieszkiwanie w Krasnymstawie, bycie osobą wymagającą pomocy/ opieki ze strony osób trzecich w czynnościach życia codziennego, stan zdrowia będący wskazaniem do stosowania zdrowego odżywiania.  Osoby zainteresowane lub ich opiekunowie mogą się zgłosić do: Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul Szkolna 9, tel.502-824-881. 

Walentynki w WTZ

W dniu 12 lutego połączyliśmy zabawę ostatkową i Walentynki. Z tej okazji urządziliśmy w warsztacie dyskotekę, podczas której były rozgrywane konkursy taneczne i związane tematycznie ze świętem zakochanych.  Wybrano księcia, księżniczkę, królową oraz króla balu. Dopełnieniem świetnej zabawy był pyszny słodki poczęstunek.

Kolędnicy w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie

 

Dnia 5 stycznia 2018 roku w budynku WTZ,  młodzież z Krasnostawskiego Domu  Kultury  w składzie 11 osób zaprezentowała krótkie przedstawienie teatralne o tematyce jasełek bożonarodzeniowych. W Warsztacie Terapii Zajęciowej zapanowała miła atmosfera świąteczna. Wszyscy uczestnicy i pracownicy  WTZ zgromadzeni w dużej sali z napięciem oczekiwali na pojawienie się barwnego i rozśpiewanego orszaku kolędników. Po wkroczeniu na scenę kolędników wzrok widzów przyciągały przepiękne a zarazem oryginalne stroje przebierańców. Lekki niepokój wzbudziły postaci siejące przerażenie i lęk, które odgrywały diabła i śmierć. Cały spektakl utrzymany był w duchu ludowym. Aktorzy recytowali przysłowia i teksty wykorzystywane w tradycji ludowej, odnoszące się do czasów narodzenia Dzieciątka Jezus. Wszyscy widzownie zostali oczarowani grą aktorską uzdolnionej trupy teatralnej z Krasnostawskiego Domu Kultury. Podziękowanie kolędnikom w trakcie skromnego poczęstunku wygłosił Dyrektor WTZ Wiesław Podgórski. Zakończenie spotkanie z aktorami upłynęło w miłej atmosferze, wspólnie odśpiewano kilka polskich kolęd. Młodzi aktorzy złożyli obietnice, że za rok także nas odwiedzą.

Wycieczka do muzeum w Krasnymstawie

W dniu  7 grudnia 2017 roku odbyła się wycieczka Warsztatu Terapii Zajęciowej do muzeum w Krasnymstawie.  Na zwiedzających czekała Pani przewodnik, która  opowiadała oraz oprowadzała nas po muzeum pokazując zgromadzone skarby. Obejrzeliśmy wiele ciekawych wystaw, zdjęć, ekspozycji. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wycieczki. Na koniec Pani przewodnik zaprosiła nas na kolejną nową wystawę, która odbędzie się  już niebawem...

 

Krasnostawskie Stowarzyszenie                                Krasnystaw   14.11.2017

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Ul.Szkolna 9,

22-300 Krasnystaw

                                                                                                                                                                               

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Dostawa mebli biurowych na potrzeby wyposażenia sali szkoleniowo-konferencyjnej

 i biura karier w Krasnymstawie

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Ul.Szkolna 9, 22-300 Krasnystaw

 

NIP 5641471724
REGON 110158428
KRS 0000050153         

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie wyposażenia biura i sali szkoleniowej do siedziby Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji w Krasnymstawie”  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Na zamawiane wyposażenie sali szkoleniowo-konferencyjnej i biura karier składa się:

 • stół składany konferencyjny,  wym. min. 180 x 76 x 76 cm,  - 10 szt.
 • krzesło konferencyjne - 50 szt.
 • stół z regulacją wysokości, blat z płyty laminowanej, z możliwością regulowania kąta nachylenia blatu, wym. blatu min. 70 x 50 cm, -1 szt.
 • stół kawowy, blaty stołów z płyty laminowanej o śr. min. 80 cm, wys. 76 cm, - 3 szt.
 • krzesło obrotowe, z podłokietnikami, z regulacją nachylenia - 3 szt.
 • moduł szatniowy, min. wym. 138 x 40 x 203 cm, - 3 szt.
 • metalowy wieszak na ubrania, wys. min.185 cm, uchwyt na parasole, - 3 szt.
 • biurko komputerowe,  z wysuwaną półką na klawiaturę, min. wym. 90 x 50 cm, z regulowaną wysokością, - 1 szt.
 • szafka metalowa na dokumenty, wyposażona w półki przestawne oraz dwuskrzydłowe drzwi z zamkiem. Wymiary minimum 100 x 42 x 200 cm, - 1 szt.
 • szafa biurowa, 2-drzwiowa,  wym. min. 76 x 40 x 185 cm, - 1 szt.
 • flipchart, tablica biała na stojaku z uchwytem na blok papierowy. Powierzchnia lakierowana (suchościeralna, magnetyczna). Wymiary minimalne tablicy 100 x 70 cm, - 1 szt

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.12.2017 r.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub poczty, kuriera na  adres: Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ul.Szkolna 9, 22-300 Krasnystaw do dnia 26.11.2017

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 27.11.2017, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie portalu ARiMR i na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem http://ksnron.org/

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - cena 90%

            3 – termin dostawy i montażu – 10 %

 

Wzory przyznawania punktów:

Cena wyrażona w złotówkach - 90%.

Za kryterium „cena” można uzyskać do 90 pkt ( dla najniższej ceny). Liczba pkt = cena najniższa / cena oferty badanej  x 90 pkt. W przypadku rozbieżności między ceną zapisaną liczbą, a ceną zapisaną słownie, kierować się będziemy ceną zapisaną słownie.

 

Termin dostawy i montażu mebli (wyrażony w dniach) – 10 %

Za kryterium „Termin dostawy i montażu mebli” można uzyskać do 10 pkt (dla

najkrótszego zagwarantowanego terminu ). Liczba pkt = najkrótszy termin / termin oferty badanej  x 10 pkt. (do porównania ofert będzie brany termin podawany w dniach)

 

Maksymalny wynik za powyższe 2 kryteria = 100 pkt.

 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem według wpisu PKD w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

VII. Warunki wykluczenia

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem,

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 

VIII. Dodatkowe informacje

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: • Dane identyfikacyjne oferenta (nazwę i adres) • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia) • Wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT •  Termin realizacji zamówienia  • Termin ważności oferty • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z podmiotem udzielającym zamówienia •  Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Akceptowalne formy składania ofert: oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poczty, kuriera na  adres: Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ul.Szkolna 9, 22-300 Krasnystaw do dnia 26.11.2017 r.

Do połowy terminu składania ofert zamawiający ma prawo zadawać pytania za pośrednictwem poczty mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , odpowiedzi opublikujemy na stronie Stowarzyszenia pod adresem http://ksnron.org/

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem portalu https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ oraz mailowo.

 

 

 

W dniu 7.11.2017r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie odbyły się praktyki fryzjerskie. Jak zawsze odwiedziła nas Pani Anna Ziemiańska- Chojnacka wraz ze swoimi uczennicami z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Krasnymstawie. Uczennice pod nadzorem Pani Ani wykonały piękne fryzury naszym uczestnikom. Niektórzy uzyskali nowe koloryzacje. Każdy uczestnik był zadowolony z wizyty gości. Mamy nadzieję, że niedługo zobaczymy się ponownie...

Warsztaty w Auto Spa Czajkowski.

W dniu 17 października 2017r. uczestniczyliśmy w warsztatach zorganizowanych dla naszych podopiecznych przez firmę Auto Spa z Krasnegostawu. Uczyliśmy się kompleksowego sprzątania samochodu. Odkurzanie, pranie foteli i całego wnętrza, czyszczenie plastików, mycie samochodu z zewnątrz, osuszanie, polerowanie. Wszystko to z użyciem profesjonalnego sprzętu i najwyższej klasy kosmetyków. Polecamy serdecznie kierowcom tak dobrych fachowców i dziękujemy za poświęcony czas i profesjonalne szkolenie.

 

Dzień Ziemniaka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie – spotkanie integracyjne.

Konkursy i wspólna zabawa, zaprzyjaźnieni wolontariusze, pyszna zupa dyniowa i ziemniaczane przekąski oznaczać może tylko jedno: Dzień Ziemniaka! Tradycyjnie jak co roku gościliśmy w naszym warsztacie Internackie Koło Wolontariuszy przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie wraz z Dyrektor Panią Edytą Fidecką, opiekunem Panią Krystyną Tomaszewską a także kierownikiem Internatu Panią Iwoną Malessą. Wszystkim serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i oczywiście zapraszamy za rok!

SUKCESY UCZESTNIKÓW WTZ NA TURNIEJU TAEKWONDO W LEGIONOWIE

30 września w Legionowie odbył się 4 Ogólnopolski Turniej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Taekwondo Olimpijskim. Klub Taekwondo „Sokół” Krasnystaw reprezentowała ekipa złożona z uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie. Wszyscy spisali się świetnie i wrócili z medalami!

Krzysztof Garbal: I miejsce w poomsae obowiazkowe i I m. w technice ap chagi

Katarzyna Patyk: I m. w biegu na 20 m. i II m. w technice ap chagi

Kamil Kędzierski: I m. w biegu na 20 m. i III m. w technice ap chagi

Ariel Mazurek: III m w biegu na 20 m.

 

 

 

Ankiety on-line dla seniorów i ich opiekunów – prośba o wypełnienie


Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych uczestniczy w Inkubatorze
Innowacji Społecznych w ramach programu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia realizowanego
przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.
Celem Inkubatora jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych usług i produktów
wspierających samodzielność i społeczną integrację osób starszych zależnych (60+) w miejscu ich
zamieszkania oraz zapewniających wsparcie opiekunom osób starszych. Nowatorskie rozwiązania
powinny zostać wypracowane oddolnie na podstawie dobrze rozpoznanych potrzeb osób starszych
i ich opiekunów. W związku z tym prosimy o wypełnienie anonimowych ankiet on-line:
dla seniorów
https://www.interankiety.pl/i/qzR62NEz
oraz dla opiekunów osób starszych
https://www.interankiety.pl/i/y7YBnQdv
Z góry dziękujemy za odpowiedzi.
Ankiety można przekazać także innym osobom z Krasnegostawu i okolic.
Pomysł Stołówki dla seniorów przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie jest rozwijany
w ramach inkubatora „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych
„ę” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Krasnostawskie Stowarzyszenie                                        Krasnystaw 25.07.2017

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Ul.Szkolna 9,

22-300 Krasnystaw

                                                                                                                                                                                

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Ul.Szkolna 9, 22-300 Krasnystaw

 

NIP1) 5641471724
REGON1) 110158428
KRS1) 0000050153       

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie i montaż instalacji hybrydowej pompy ciepła min. 14 KW z instalacją fotowoltaiczaną - panele polikrystaliczne min. 7 KW i matami kapilarnymi w budynku Stowarzyszenia w  Krasnystawie , w ramach projektu „: Utworzenie Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji w Krasnymstawie” w ramach poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Wykonanie instalacji hybrydowej pompy ciepła powietrze – woda typu split do ogrzewania i chłodzenia oraz do CWU - zbiornik min.300 l, o mocy min. 14 KW z instalacją fotowoltaiczaną min. 7 KW moduł polikrystaliczny 270 W  i matami kapilarnymi o pow. 120 m 2 umieszczonymi na suficie w budynku Stowarzyszenia w Krasnymstawie. Instalacja ma zapewnić ogrzewanie jako jedyne źródło ciepła, bez konieczności wspomagania do temp. min. - 28ºC. Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji na sprawność pompy ciepła – minimum 6 lat

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2017 r.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub poczty, kuriera na  adres: Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ul.Szkolna 9, 22-300 Krasnystaw do dnia 08.08.2017

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 09.08.2017, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie portalu ARiMR i na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem http://ksnron.org/

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 50%

            2 – Termin wykonania instalacji 40%

            3 -  Termin wykonania naprawy serwisowej 10%

 

Wzory przyznawania punktów:

 

Cena wyrażona w złotówkach - 50%.

W przypadku rozbieżności między ceną zapisaną liczbą, a ceną zapisaną słownie, kierować się będziemy ceną zapisaną słownie

Za kryterium „cena” można uzyskać do 50 pkt ( dla najniższej ceny) – liczba pkt = (cena najniższa / cena oferty badanej ) x 50 pkt.

 

Termin wykonania instalacji (wyrażony w dniach) – 40%

Za kryterium „Termin wykonania instalacji” można uzyskać do 40 pkt (dla najkrótszego terminu dostawy i montażu).

Kryterium „Termin wykonania instalacji” – liczba pkt = (najkrótszy termin

 / termin  z oferty badanej ) x 40 pkt.

Maksymalny termin to 31.08.2017 r.

 

Termin wykonania naprawy serwisowej (wyrażony w godzinach) – 10%

Za kryterium „Termin wykonania naprawy serwisowej” można uzyskać do 10 pkt (dla

najkrótszej reakcji serwisu) – liczba pkt = (najkrótszy czas reakcji

serwisu / czas reakcji serwisu oferty badanej ) x 10 pkt. (do porównania ofert będzie brany czas

reakcji serwisu w godzinach)

 

Maksymalny wynik za powyższe 3 kryteria = 100 pkt.

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu

Doświadczenie: Wykonanie robót budowlanych o wartości min.50 000 zł. w zakresie kompleksowych instalacji kotłowni – przynajmniej dwie zrealizowane kompleksowe  instalacje obejmujące wykorzystanie mat kapilarnych, pompy ciepła i fotowoltaiki, potwierdzone wykazem robót i referencjami lub innymi dokumentami. 

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia polisy OC związanej z wykonywaną działalnością gospodarczą oraz zapewnienia gwarancji producenta na pompę ciepła – minimum 6 lat.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

VII. Warunki wykluczenia

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania

ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym

 

VIII. Dodatkowe informacje

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: • Dane identyfikacyjne oferenta (nazwę i adres) • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia) • Wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT •  Termin realizacji zamówienia  • Termin ważności oferty • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z podmiotem udzielającym zamówienia •  Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Akceptowalne formy składania ofert: oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poczty, kuriera na  adres: Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ul.Szkolna 9, 22-300 Krasnystaw do dnia 08.08.2017 r.

Do połowy terminu składania ofert zamawiający ma prawo zadawać pytania za pośrednictwem poczty mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , odpowiedzi opublikujemy na stronie Stowarzyszenia pod adresem http://ksnron.org/

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem portalu https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ oraz mailowo.

 

 

 

 

 

Dzisiejszy plażing

W tak piękny i słoneczny dzień nie mogliśmy odmówić sobie małej wycieczki nad zalew Żółtańce. Każdy z nas znalazł coś dla siebie. Niektórzy postawili na przyswojenie dawki dużej witaminy D, czyli lenistwo na plaży, jedni brodzenie po dnie jeziora a inni bardziej aktywnie ,,poszli na głęboką wodę”. W międzyczasie uzupełnialiśmy zgubione w wodzie kalorie pysznymi przekąskami . Wróciliśmy opaleni i zrelaksowani. Cóż urlop powoli się zbliża…

 

 

VI TURNIEJ WĘDKARSKI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

W dniu 23 czerwca odbyła się VI edycja Turnieju Wędkarskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej i placówek opiekuńczych organizowana przez WTZ Krasnystaw.  Tegoroczne zawody stały pod znakiem zapytania z powodu pogarszającej się pogody. Ostatecznie turniej się odbył chociaż ostatnie 10 minut i prace komisji wagowej przebiegały w strugach deszczu. Na szczęście nie przeszkodziło to w rozstrzygnięciu zawodów, a dekoracja zawodników odbyła się już w pełnym słońcu. W kategorii pań zwyciężyła Anna Karaś przed Moniką Zagrabą i Małgorzatą Wereszczyńską. Wśród panów bezkonkurencyjny okazał się Ryszard Banaszkiewicz, następny był Kamil Kędzierski a trzecie miejsce wywalczył Grzegorz Mróz. Najlepszą drużyną był ŚDS Krasnystaw. Zaraz za nimi uplasował się WTZ Krasnystaw i na najniższym miejscu podium WTZ Majdan Zachorodyński.

                Podczas zawodów serwowane były kawa i herbata oraz napoje zimne. Pracownia gospodarstwa domowego z WTZ Krasnystaw przygotowała przekąski zimne oraz przepyszną grochówkę i gotowaną golonkę, które obok kanapek z domowym smalcem i ogórkiem małosolnym, staja się nieodzownym punktem turnieju. Serdecznie dziękujemy za taką wspaniałą kuchnię.

                Zawody odbyły się dzięki dofinansowaniu ze strony Urzędu Miasta Krasnystaw, PFRONu oraz sponsorów, którzy od lat wspierają naszą placówkę. Serdecznie dziękujemy firmie Cersanit IV, panu Henrykowi Żebrowskiemu (AGROHURT), panu Radosławowi Chmielewskiemu prezesowi Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, firmie Jaxon i innym przedsiębiorcom, którzy wsparli nasze przedsięwzięcie.

Dzień Matki w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie

W dniu 1 czerwca  2017r. w Warsztacie  Terapii Zajęciowej odbyło się święto " Dzień Matki".
Z tej okazji zostały zaproszone wszystkie mamy na godzinę 15, które obejrzały montaż słowno-muzyczny. Były również różne konkursy.

Każdy uczestnik wręczył swojej mamie kolorową laurkę. Mamy z podarunku były bardzo zadowolone. Nie obyło się bez wzruszeń, gdyż niejednej mamie popłynęła łza radości po policzku.

Wszyscy byliśmy dumni, że w tak piękny sposób mogliśmy Im podziękować za wszystko co dla nas zrobiły i robią.

 

Dzień otwarty w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie 2017

Dnia 24 maja 2017 roku, po raz kolejny w Warsztacie Terapii Zajęciowej  w Krasnymstawie został zorganizowany DZIEŃ OTWARTY. Impreza skierowana była głównie do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz do zainteresowanych mieszkańców powiatu krasnostawskiego.

W tym roku DZIEŃ OTWARTY został podzielony organizacyjnie na dwie części. W pierwszej części informacyjnej wystąpił Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej Wiesław Podgórki, który przedstawił strukturę organizacyjną placówki. Alicja Barcikowska, zatrudniona na stanowisku psychologa w warsztacie terapii przygotowała prezentację multimedialną za pomocą, której przybliżyła zgromadzonym działalności poszczególnych pracowni terapeutycznych oraz podała szereg cennych informacji na temat zasad przyjmowania nowych uczestników. Po wystąpieniu prelegentów przeznaczono czas na zadawanie pytań. W trakcie dyskusji wyjaśniono szereg wątpliwości związanych z przepisami prawnymi odnoszącymi się do kwestii przyjmowania uczestników. Kilku uczniów zadeklarowało chęć uczestniczenia w zajęciach w naszej placówce po zakończeniu edukacji szkolnej i złożyło podanie. Po spełnieniu wymaganych formalności, uczniowie zostali zapisani na listę oczekujących.  

Na zakończenie pierwszej części spotkania wystąpił ze swoją prezentacją uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie Sebastian Kostrzanowski, który zaprezentował zgromadzonym swoje hobby. Multimedialna prezentacja w interesujący sposób opowiadała o hodowli  gołębi. Wystąpienie uczestnika wspierał instruktor Sebastian Toczony, który przedstawił szereg ciekawostek związanych z hodowlą.

W drugiej części spotkania uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krasnymstawie wraz z nauczycielami oraz rodzicami zwiedzili całą placówkę. Po zapoznaniu się z profilem pracowni terapeutycznych, zostały przeprowadzone zajęcia integracyjne. Uczniowie wraz uczestnikami warsztatu terapii wykonali wspólnie proste zadania. Na koniec wszyscy skorzystali z poczęstunku przygotowanego przez „Pracownię gospodarstwa domowego” pod kierunkiem p. Iwony Wesołowskiej.

Pływający pomost w Krasnymstawie

Pomost do cumowania kajaków został wykonany w pracowni technicznej Warsztatu Terapii Zajęciowej. Powstał z drewnianych palet oraz rur PCV, według projektu instruktora terapii p. Dariusza Smyka. Pływający pomost kilka dni temu został zwodowany na brzegu Wieprza, przy Błoniach (ul. Rybia). Jego powstanie to efekt współpracy z Fundacją Sanctus Nemus i Stowarzyszeniem Wspólny Krasnystaw, w ramach realizowanego przez nie programu; Seniorzy w akcji; Towarzystwa Inicjatyw Twórczych i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pomost został już wypróbowany. Bez problemu może na nim stanąć kilka osób, ułatwia też wsiadanie i wysiadanie z kajaków. Stowarzyszenie Wspólny Krasnystaw, które opiekuje się terenem nad Wieprzem, ma plany dalszej rozbudowy bazy turystyczno-rekreacyjnej w tym miejscu. Będziemy im kibicować. Na zdjęciach kolejne etapy budowania pomostu w WTZ Krasnystaw i jego wodowanie.


 

 

 

 

 

Już po raz kolejny krasnostawski Cersanit IV Sp. z o.o. wspiera działania Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Firma pozytywnie odpowiedziała na prośbę naszego stowarzyszenia i przekazała nam ceramikę łazienkową do wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w powstającym Centrum Edukacji Zatrudnienia i Aktywizacji Społecznej przy ul . Piłsudskiego 66.

Wcześniej, w 2009r. otrzymaliśmy od wspomnianego sponsora 5 kpl. Zestawów WC
do remontowanego obiektu Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Szkolnej 9.

Przy tej okazji grzecznie będzie wspomnieć o cyklicznej imprezie organizowanej przez WTZ „ Turniej  Wędkarski Warsztatów Terapii Zajęciowej” w której jednym ze sponsorów była firma
Cersanit.

Tą drogą pragniemy  jeszcze raz  serdecznie podziękować Firmie Cersanit IV Sp. z o.o.
(Grupa Rovese SA) za pomoc i szczególną troskę okazaną naszym podopiecznym i całemu środowisku osób niepełnosprawnych. 

 

 

Wielkanoc 2017

 

Oczarowały nas Wróżki

Dnia 21 marca tego roku miało miejsce niebagatelne wydarzenie. Nasz Warsztat odwiedziły wiosenne wróżki. Przy odgłosach budzącej się po zimie przyrody, z wierszem i śpiewem na ustach, odczarowały nas z zimowego snu. Ukazała się nam słoneczna wiosna, mieniąca się wszystkimi kolorami tęczy. Kiedy otworzyły się nam oczy, zorientowaliśmy się, ze to nie wróżki a pięknie wystrojone dzieci z klasy III z Zespołu nr 2 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Jaślikowie. Cały występ pięknie był opracowany i wyreżyserowany przez panią Beatę Gawron a nosił tytuł „Wróżki Pani Wiosny”. Pomysłodawczynią gościnnego występu w naszej placówce była  pani Magdalena  Bojarczuk ze szkoły w Jaślikowie  Jesteśmy oczarowani talentem aktorskim naszych gości. Sprawili nam wielką przyjemność a brawom zdawało się nie być końca. Serdecznie dziękujemy. Wierzymy głęboko, że uda się nam w najbliższym czasie zrewanżować  przemiłym aktorom.

Na koncercie w filharmonii lubelskiej

Dnia 17. 03. 2017r. dziesięcioosobowa grupa uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Krasnegostawu wzięła udział w zorganizowanym wyjeździe do filharmonii lubelskiej. O godzinie 19.00 rozpoczął się koncert poświęcony związkom Józefa Piłsudskiego z Lublinem. Troje muzyków zagrało koncert H. I. F. Bibera – Sonaty misteryjne na skrzypce i dwie wiolonczele. Muzycy wykonali piętnaście sonat na zabytkowych, barokowych instrumentach.  Po wejściu do budynku uczestniczy mogli podziwiać nowoczesny wystrój odremontowanej filharmonii. W trakcie trzygodzinnego koncertu wykonawcy otrzymywali wiele braw. Po koncercie wszyscy niemalże jednogłośnie stwierdzili, że koncert zrobił na nich duże wrażenie i chętnie wybiorą się na następny.

Walentynki 2017

Dnia 14. 02.2017r. zostały zorganizowane Walentynki w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie, na których był  poczęstunek oraz dyskoteka w rytmie  disco. Zabawę poprowadził Pan Dariusz Iłowiecki.

Wigilia 2016

Warsztaty w zakładzie poligraficznym

Z wizytą w ZUS Krasnystaw

                Już kolejny raz podopieczni WTZ Krasnystaw ale także niepełnosprawni z innych instytucji opiekuńczych powiatu zostali zaproszeni na spotkanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krasnymstawie. Tegoroczną myślą przewodnią była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Spotkanie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych i państwowych, którzy dokładnie przedstawili zagadnienia dotyczące zatrudnienia i samozatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Przedstawiciele OWES z Lubartowa i Zamościa wyłożyli temat zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych, przedsiębiorstwach społecznych i przedstawili sposób działania tego rodzaju przedsięwzięć oraz sposoby wsparcia finansowego. Kierownik ZUS Krasnystaw przedłożył zebranym zależności między otrzymywaniem świadczeń i uzyskaniem dochodu z tytułu zatrudnienia. Tym samym rozwiał obawy dotyczące utraty świadczeń z tytułu renty socjalnej czy  wynikającej z niezdolności do pracy. Przedstawił też korzyści z rezygnacji ze świadczeń rentowych na rzecz wynagrodzenia za pracę. O możliwościach zatrudnienia z punktu widzenia lokalnego mówiła przedstawicielka Lokalnej Grupy Działania, która wyjaśniła gdzie i na jakich zasadach można liczyć na pomoc i wsparcie LGD, zwłaszcza w sprawie dotyczącej samozatrudnienia osób niepełnosprawnych. Na pytania podopiecznych WTZ oraz pozostałych zebranych odpowiadali także dyrektor PCPR, który uświadomił zebranym, że zarówno PFRON jak i organy państwowe przykładają coraz większą wagę do zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Przedstawicielka PUP w Krasnymstawie omówiła możliwości pomocy i wsparcia jakie oferuje jej urząd. Moderatorem spotkania był Prezes KSNRON, który od wielu lat działa na rzecz zatrudnienia i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zaprezentował projekt remontowanego budynku, który docelowo będzie miejscem pracy dla wielu niepełnosprawnych. W lokalu lada chwila prężnie ma działać profesjonalna kuchnia, świadcząca usługi gastronomiczne, będzie też serce monitoringu miejskiego, ośrodek wsparcia, a w dalszej przyszłości powstanie sala konferencyjna, służąca także na rzecz osób niepełnosprawnych. Wydaje się, że cel spotkania jakim było przedstawienie możliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne oraz zmiana ich mentalności jeśli chodzi o strach przed utratą świadczeń, został osiągnięty. Z pewnością wszyscy obecni wyszli ubogaceni w wiedzę i przynajmniej część przybyłych podejmie niebawem działania w kierunku zatrudnienia.

 

Toczony Sebastian

Praktyki fryzjerskie

02.12.2016 w piątek odbyły się Warsztaty  Fryzjerskie w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie. Wieloletnia współpraca z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Krasnymstawie, kolejny raz zaowocowała zajęciami praktycznymi z uczniami przygotowującymi się do zawodu fryzjera. Uczniowie, pod nadzorem nauczyciela zawodu, Pani Anny Ziemiańskiej – Chojnackiej doskonalili swoje umiejętności fryzjerskie, wykonując fryzury uczestnikom. Uczestnicy na  kolejnym spotkaniu z fryzjerkami doskonalili czynności pomocnicze , które mogą wykonywać osoby niepełnosprawne. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze wzajemnej pomocy i zrozumienia. Uczestnicy dumnie  paradowali w profesjonalnych, modnych fryzurach.


Święto Pieczonego Ziemniaka

Zgodnie z coroczną tradycją wolontariusze z internatu gościli w Warsztacie Terapii Zajęciowej , aby wspólnie z uczestnikami uczcić Święto Pieczonego Ziemniaka. Zabawy, konkursy i testy sprawnościowe z obróbki ziemniaka dostarczyły nam dużo zabawnych sytuacji, śmiechu i radości. Każde zwycięstwo i wykonane zadanie było nagrodzone prezentami. Na spotkaniu nie zabrakło ziemniaczanego menu: frytek, placków, zupy ziemniaczanej, sałatek i ciasta. Całe spotkanie uświetnił występ Pana Olgierda Barcikowskiego , który zaprezentował wszystkim utwory wykonane na flecie prostym i harmonijce ustnej.

 


Próbowaliśmy sił w ogólnopolskim konkursie plastycznym

 W dniu 07.09.2016 odbyła się uroczysta gala podsumowująca etap wojewódzki XIV edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Sztuka Osób Niepełnosprawnych" organizowanego przez PFRON. W tym roku temat konkursu brzmiał: "Gdy w sercu kwitnie muzyka", a nasz warsztat reprezentowała Monika Komajda pracą pod tytułem "Niebiańska muzyka". Spośród ponad 150 prac komisja nagrodziła 16 i one powalczą w etapie ogólnopolskim o główne nagrody. Jury miało ciężkie zadanie ponieważ poziom prac był wysoki i wyrównany. Tym razem zakończyliśmy zmagania na etapie wojewódzkim, a dyplom za udział przekazywał Monice pan Jerzy Dębski – dyrektor lubelskiego oddziału PFRON. Było to dla Moniki ogromne przeżycie, a słowa uznania ,  które do niej skierował dodały jej skrzydeł i wiary we własne umiejętności. Wystartujemy w kolejnej edycji wierząc w sukces, ponieważ prawdziwy artysta nigdy się nie poddaje.

 

Sebastian Toczony

 

 Festyn na otwarcie sklepu charytatywnego „Skarby serca”


 

Zamojskie Lato Teatralne

 

W sobotę 9 lipca późnym wieczorem na zamojskim Rynku Wielkim uczestniczyliśmy w przedstawieniu odbywającym się w ramach 41 Zamojskiego Lata Teatralnego.  Teatr Formy z Wrocławia zaprezentował widowisko „Walka postu z karnawałem dzięki któremu  mogliśmy się przenieść w bardzo odległe czasy panowania księżnej Jadwigi 
i księcia Henryka Brodatego.

 Przy okazji pobytu w Zamościu  zwiedziliśmy również renesansową starówkę, która często służy jako doskonałe tło dla przedstawień teatralnych.

Wyprawa po czarne złoto lasu

Jak co roku na początku lipca zorganizowaliśmy wyjazd na jagody w okolice Józefowa Roztoczańskiego. Połączyliśmy przyjemne z pożytecznym. Nie dość, że każdy miał okazję nazbierać sobie pysznych i zdrowych jagód to przy okazji spędziliśmy kilka godzin na łonie natury. Po obfitych zbiorach wszyscy usiedliśmy do wspólnego pikniku. Wiadomo, że drugie śniadanie smakuje najlepiej kiedy słychać szum sosen, śpiew ptaków, czuć na twarzy powiew leśnego wiatru i nawet wstrętne muchy nie są w stanie wytrącić nas z błogostanu. Wycieczka była tez okazją do lekcji ekologii, ponieważ nie dość że zostawiliśmy po sobie porządek, to jeszcze posprzątaliśmy polanę dookoła nas. Było to nasze wotum wdzięczności dla lasu za jego dary. Jaka szkoda, że nie wszyscy jego goście potrafią się tak zachować. Na koniec spotkał nas miły akcent, ponieważ okazało się, że jesteśmy już rozpoznawani w tamtejszych okolicach i miło wspominani. Dowiedzieliśmy się też od zaprzyjaźnionej pani ze skupu jagód, że w jej sąsiedztwie mieszka ojciec znanej prezenterki wiadomości z TVP2. Kto wie, może następnym razem będziemy mieli okazję go poznać, bo jestem głęboko przekonany, że tradycja jagodowych wypraw będzie kontynuowana.

 Toczony Sebastian

 

V TURNIEJ WĘDKARSKI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

W dniu 16 czerwca 2016 odbyła się, piąta już, edycja Turnieju Wędkarskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej i placówek opiekuńczych z terenu miasta i powiatu krasnostawskiego. Udział w imprezie brali też zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych Warsztatów. Łącznie stawiło się 15 ekip. Tegoroczne zmagania odbyły się na zbiorniku innym niż w latach ubiegłych, gościliśmy bowiem na wodach "Ośrodka wędkarsko – rekreacyjnego Grzegorz Mróz". Właścicielem tego jakże pięknego obiektu jest absolwent Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie. Kolejną innowacją była zmiana osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za organizację zawodów. Pan Stanisław Dudek przechodząc na zasłużoną emeryturę przekazał tę funkcję młodszemu koledze Sebastianowi Toczonemu. Sędzią głównym Turnieju był kierownik WTZ Józefów pan Kazimierz Wanciszewicz. Pięciu sędziów pomocniczych wylosowano wśród opiekunów przybyłych ekip. Nad spójnością i wysokim poziomem imprezy czuwał Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i dyrektor WTZ Krasnystaw pan Wiesław Podgórski, który osobiście powitał wszystkich uczestników zawodów.

Turniej został rozstrzygnięty w trzech kategoriach – kobiety, mężczyźni, drużyny. Wśród panów pierwsze miejsce zajął Mariusz Słowacki z WTZ Majdan Zachorodyński, zaraz za nim z niewielką stratą Grzegorz Mróż z WTZ Krasnystaw a trzecie miejsce przypadło Markowi Dziubkowi z WTZ Majdan Zachorodyński. Wśród pań najlepszą okazała sie być Monika Zagraba z WTZ Majdan Zachorodyński, na drugim miejscu znalazła się Anna Karaś z WTZ Prometeusz, a trzecie miejsce  Trąbińska Aleksandra z DPS Krasnystaw. Wśród drużyn najlepszy okazał sie WTZ Majdan Zachorodyński, z niewielką stratą drugą lokatę zajął WTZ Oszczów a na trzeciej pozycji uplasował się WTZ Józefów. W kategorii Największa Ryba nagrodę zdobył Grzegorz Mróz z WTZ Krasnystaw.

Podczas zawodów odbyły się konkursy: wiedzy tematycznej z zakresu wędkarstwa i gospodarki wodnej „Rybka jest dobra na wszystko” oraz plastyczny pt. "W Krasnymstawie karp pływa". Kuchnia serwowała przepyszną grochówkę, kanapki ze smalcem i ogórkiem, a także ciastka, kawę, herbatę oraz napoje zimne. Całość zakończyła się rozdaniem dyplomów, pucharów i nagród oraz wspólną biesiadą.

Impreza była współfinansowana ze środków PFRON oraz z budżetu Urzędu Miasta Krasnystaw. Organizatorzy pragną także wyrazić szczególne podziękowania sponsorom:

Cersanit IV Sp. z o.o.

Krajowa Spółka Cukrowa "Polski Cukier"

Kartonex Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Handlowe AGROHURT s.j. J. I H. Żebrowscy

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

Energoremont Sp. z o.o

Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Krasnymstawie

Stowarzyszenie Wspólny Krasnystaw

"WEMAX" Marek Wereszczyński

"Kawa" s.c. Zakład cukierniczo – piekarniczy

Sklep AGAT. Hurtownia papiernicza i motoryzacyjna

Greengas Stacja LPG P. Gruszecki & G. Stawski

Specjalne podziękowania kieruje organizator także do Dyrektora, wszystkich pracowników i uczestników WTZ Krasnystaw, których pomoc i zaangażowanie przyczyniły się do stworzenia tej wspaniałej imprezy. Szczególne uznanie dla pani Eli, pani Iwony, pani Grażyny i pana Darka. Pozostaje wierzyć, ze spotkamy się wszyscy za rok w równie wyśmienitej atmosferze.

 

Sebastian Toczony

 

DZIEŃ OTWARTY W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KRASNYMSTAWIE

CZERWIEC 2016

Dnia 07 czerwca 2016 roku, po raz kolejny w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Krasnostawskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych został zorganizowany DZIEŃ OTWARTY. Impreza skierowana była głównie do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz do zainteresowanych mieszkańców powiatu krasnostawskiego. Informacja o wydarzeniu została umieszczona na plakatach reklamowych i na Facebook-u oraz na stronie KSnRON.

 W tym roku DZIEŃ OTWARTY miał wyjątkowy charakter ponieważ na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy przybliżyli zabranym zagadnienia prawne związane z uzyskaniem renty socjalnej i z tytułu niezdolności do pracy. Pan Piotr Kucharczyk kierownik krasnostawskiej placówki ZUS omówił temat pt. „Wybrane świadczenia z ZUS w związku z orzeczoną niezdolnością do pracy”. Pani dr Elżbieta Łukasik Główny Lekarz Orzecznik Oddziału ZUS w Biłgoraju objaśniła rolę lekarza orzecznika w procesie przyznawania świadczeń rentowych. Po wystąpieniu pracowników ZUS słuchacze zadawali wiele pytań na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi.  

W drugiej części spotkania organizatorzy zaprezentowali Warsztat Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie. Słowo wstępne wygłosił Jerzy Weremko. Dyrektor WTZ i Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Wiesław Podgórski w swoim wystąpieniu omówił rolę i zadania stowarzyszenia w podejmowanych działaniach dla społeczności naszego powiatu. Rodzice dzieci niepełnosprawnych byli zainteresowani nowymi planami stowarzyszenia - powstania ośrodka wsparcia przy ulicy Piłsudskiego w Krasnymstawie. Na pytania związane z nową placówką odpowiadał Prezes KSnRON Wiesław Podgórki.

Pani Alicja Barcikowska przedstawiła zadania i organizację warsztatu terapii oraz omówiła działania podejmowane w poszczególnych pracowniach. Po wystąpieniu Pani Alicji goście zwiedzili pomieszczenia placówki, w których odbywają się zajęcia. W poszczególnych pracowniach instruktorzy terapii zajęciowej omawiali pracę z uczestnikami oraz prezentowali  zwiedzającym wyroby swoich podopiecznych.

Na koniec spotkania organizatorzy zaprosili wszystkich zwiedzających i zaproszonych gości na poczęstunek przygotowany przez pracownię gospodarstwa domowego pod kierunkiem Pani Iwony Wesołowskiej. Przy kawie i herbacie oraz pysznych ciastkach nawiązywały się rozmowy podczas, których chwalono zdolności kulinarne podopiecznych placówki.

Część rodziców i opiekunów uczniów była zaineresowana dokumentacją wymaganą do przyjęcia nowego uczestnika. Na wszystkie pytania związane z wymaganymi dokumentami i podaniem o przyjęcie - odpowiadała Pani Wioletta Czwórnóg pracownik administracji.

W takcie dyskusji podsumowującej całe spotkanie wszyscy otrzymali materiały reklamowe w postaci folderów i ulotek. Organizatorzy DNIA OTWARTEGO zachęcali zainteresowanych do śledzenia wpisów i artykułów na stronie internetowej  Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Facebook-u Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie.

 

 

Dzień Matki w WTZ

Dnia 1 czerwca 2016r w WTZ odbyło się rodzinne spotkanie związane z Dniem Matki, jeden z najpiękniejszych dni w roku. W tym dniu wszystkie nasze mamy obdarzyliśmy szczególnymi dowodami miłości. Aby podziękować mamom za wszystko i złożyć najpiękniejsze życzenia posłużyliśmy się montażem słowno- muzycznym przygotowanym przy współpracy z wolontariuszami: Pauliną Kostrzanowską i Dariuszem Iłowieckim, który był odpowiedzialny za oprawę muzyczną. Wcześniej uczestnicy własnoręcznie przygotowali prezenty w postaci  biżuterii , zapakowanej w ozdobne  pudełeczko. Uczestniczki pracowni Gospodarstwa Domowego upiekły  pyszne ciasta do kawy i nakryły odświętnie  stoły. Wszystkim miło upływał czas  na słuchaniu wierszy i pieśni o naszej miłości i wdzięczności za wielką troskę, do matki, która bez względu na twój wiek trzyma cię mocno, wspiera, przytula i kocha. Poczęstunek i serdeczne rozmowy przeplatane były zagadkami i zabawami z nagrodami. Mamy w podziękowaniu za szczególne dowody miłości zaserwowały uczestnikom  pyszny tort, a przy okazji złożyły  życzenia swoim dzieciom z okazji Dnia Dziecka.

EUROBIEGI PO RAZ TRZYNASTY

              18 maja na stadionie miejskim już po raz trzynasty zorganizowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie  EUROBIEGII. W zawodach uczestniczyło blisko 400 zawodników nie tylko z naszego powiatu. Nie mogło także zabraknąć naszej sportowej drużyny. Małgorzata Gonczarenko na dystansie 400m wywalczyła 6 miejsce, natomiast Adrian Jarosz był 5! Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom !

 „Cudem nie jest to, że skończyłem. Cudem jest to, że miałem odwagę zacząć.” John Bingham 

Ekologiczny WTZ – produkcja domków lęgowych dla pszczół

Dzięki współpracy z Fundacją Sanctus Nemus, która prowadzi projekt ,,Ogrody przyjazne pszczołom”  rozpoczęliśmy wytwarzanie domków dla pospolitych, występujących na terenie całego kraju dzikich pszczół murarek. Domki wykonywane są ręcznie,
z naturalnych materiałów, takich jak deseczki, trzcina i sznurek. W zadanie to zaangażowali się uczestnicy WTZ.

Oto kilka wiadomości o pszczołach murarkach: występują na terenie całego kraju, ale zagrażają im opryski i utrata siedlisk. To pszczoły samotnice i w odróżnieniu od pszczół miodnych nie mają królowej i nie współpracują ze sobą (nawet jeśli żyją w kolonii). Samica buduje od kilku do 15 komórek w jednej rurce. W każdej z nich składa jajo i gromadzi zapas pyłku. Larwy żywią się pyłkiem i we wrześniu przepoczwarczają się w kokonie, następnie zimują w gnieździe. W kolejnym sezonie, od początku kwietnia, z kokonów wychodzą pierwsze dorosłe murarki. Są aktywne przez całe lato, aż do przekwitnięcia kwiatów. Nie są agresywne, nie żądlą, gdyż nie mają odruchu obrony swojego gniazda. Mają niewielki zasięg szukania pokarmu (promień ok. 300 m od gniazda), dlatego warto, aby założyły gniazdo właśnie na terenie naszego ogrodu. Domki dla pszczół murarek robimy
z rurek trzciny. Murarki preferują miejsca suche i słoneczne. Ich domek nie może być
w żaden sposób styczny z deszczem czy nawet nadmierną wilgocią. Można powiesić go pod okapem domu. Murarki ogrodowe to kuzynki pszczół miodnych i  są niezwykle pożytecznymi owadami. Od innych pszczół wyróżniają się większą łagodnością oraz większą intensywnością zapylania roślin. Dlatego warto zapewnić im miejsce w naszym ogrodzie.

Zachęcamy do zakupu domków. 19 zł + wysyłka Zamówienia przyjmujemy w WTZ

i  na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wycieczka do Krakowa

 

W dniach 19-21 kwietnia grupa uczestników WTZ w Krasnymstawie udała się na wycieczkę do Krakowa. Zwiedziliśmy m.in. Kopalnię Soli w Wieliczce, Zamek Królewski na Wawelu,  Rynek Główny,  Kościół  Mariacki,  Sukiennice,  Kopiec  Kościuszki i siedzibę radia RMF FM.  W dawnej Twierdzy Kraków obejrzeliśmy wystawę poświęconą Tadeuszowi

Kościuszce  i muzeum figur woskowych.  

Zatrzymaliśmy się w Pensjonacie Na Wzgórzach będącym jednocześnie zakładem  aktywności zawodowej, prowadzonym przez Stowarzyszenie Integracyjne Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób niepełnosprawnych ,, Szansa”

Uczestnicy wycieczki zapoznali się z warunkami pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w pensjonacie, zadaniami jakie wykonują oraz osobiście spróbowali wykonać różne czynności, należące do zadań zatrudnionych w pensjonacie pracowników.

 

Dariusz Smyk

Sebastian Toczony

 

 

DYSKOTEKA NA POWITANIE WIOSNY


01.04.2016 r., w Warsztacie Terapii Zajęciowej odbyła się dyskoteka na powitanie wiosny. Brali w niej udział wszyscy uczestnicy obecni tego dnia w warsztacie. Muzyką zajął się były uczestnik Dariusz Iłowiecki. Wszyscy świetnie się bawili przy rytmach muzyki disco polo. Taniec oddziałuje na psychikę poprzez ruch, muzykę i kontakt z ludźmi. Wykorzystuje ruch jako proces, który zwiększa aktywność fizyczną, psychiczną i duchową. W przerwach między piosenkami każdy mógł skosztować pysznych ciastek i napić się soku. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Czekają na kolejną zabawę.

 

Zorganizowany wyjazd do Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie na sztukę pt. „Kupiec wenecki”.

W czwartek 31. 03. 2016r. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie wzięli udział w zorganizowanym wyjeździe do Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Wyjazd odbył się w ramach realizacji  planu  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie na rok 2016. Jeden z działów przyjętego planu dotyczy upowszechniania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w kulturze.

Zorganizowany wyjazd został poprzedzony zakrojonymi na szeroką skalę przygotowaniami. Uczestnicy WTZ pod kierunkiem instruktora odpowiedzialnego za wykonanie zadania, dokładnie zapoznali się z repertuarem teatru. W następnym etapie zebrali dostępne informacje o aktualnie wystawianych sztukach i podjęli w sposób demokratyczny decyzję odnośnie daty wyjazdu i najbardziej intersującego spektaklu. Wybór padł na sztukę pt. „Kupiec wenecki”. Ta piękna sztuka to komedia oparta na emocjonalno-finansowych perypetiach, w której miłość i nienawiść miesza się ze światem wielkich pieniędzy, skomplikowanych transakcji i prawnych sztuczek.

Williama Szekspira opisując XVI-wieczną Wenecję, potrafił jednocześnie pokazać uniwersalne reguły rządzące światem „pięknych i bogatych”. Wenecja nie pojawia się przecież w tym dramacie przypadkowo – była przecież za czasów Szekspira centrum finansowym świata – takim Wall Street czy londyńskim City.

W tym właśnie mieście rozwija się niezwykła intryga – oto kupiec Antonio powodowany szlachetną przyjaźnią do Bassania przekazuje mu sporą sumkę, by ten mógł zdobyć względy pięknej i bogatej Porcyi. Tyle, że pieniądze te Antonio pożycza od nienawidzącego go Żyda – Szajloka, który jako zastawu żąda „tylko” jednego funta ciała dłużnika. Za swą szlachetność i szczęście przyjaciela kupiec może zapłacić życiem.

Reżyserem lubelskiego przedstawienia jest Paweł Łysak. W rolach głównych wystąpili: KSIĄŻĘ ARAGOŃSKI Jerzy Kurczuk ,  ANTONIO kupiec wenecki Jerzy Rogalski, BASSANIO jego przyjaciel Wojciech Rusin, SOLANIO przyjaciel Antonia Wojciech Dobrowolski, SALARINO przyjaciel Antonia Daniel Salman, LORENCO, kochanek Jessyki
Paweł Kos, SZAJLOK, Żyd Janusz Łagodziński.

Całe przedstawienie dostarczyło wszystkim widzom wielu niesamowitych wrażeń. W drodze powrotnej dało się zauważyć wielkie poruszenie wśród uczestników wyjazdu, którzy dzielili się swoimi niezwykłymi przeżyciami.

Gra i aktorów, występ tancerzy, bezpośredni kontakt z artystami i niepowtarzalna atmosfera sali teatralnej to elementy, które z niezwykłą siłą oddziałują na wyobraźnię i emocję osób niepełnosprawnych. Biorący udział w wyjeździe przedstawiciele rodziców i opiekunów zgodnie podkreślali, że taki rodzaj kontaktu ze sztuką na wysokim poziomie jest dla ich podopiecznych wspaniałą formą uzupełniającej terapii.

 

Wielkanoc 2016

 

Walentynki w Warsztacie Terapii Zajęciowej

 

Dnia 12 lutego 2016 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie odbyły się Walentynki. Święto Zakochanych pełne było różnych atrakcji.

 

Uczestnicy zaprezentowali przygotowane wcześniej prace walentynkowe. Przyjęły one różne formy. Agnieszka zaśpiewała piosenkę, Rafał specjalnie na tę okazję napisał wiersz. Było również wiele prac plastycznych. Jury składające się z instruktorów wybrało najładniejsze, najciekawsze dzieła warsztatowych artystów. Zadanie było bardzo trudne, ponieważ każdy uczestnik włożył wiele serca i zaangażowania w przygotowanie konkursowej pracy walentynkowej. Najlepsze dzieła zostały nagrodzone upominkami. Każdy natomiast otrzymał słodki walentynkowy akcencik.

 

Po konkursie przyszedł czas na walentynkowe wróżby. Każdy mógł wziąć w nich udział. Wystarczyło poczęstować się ciastkiem, w którym ukryta była wróżba lub wierszyk. Następnie wszyscy po kolei głośno odczytali ich treść. Towarzyszyło temu wiele radości i śmiechu.

 

W miłej atmosferze czas mijał bardzo szybko. Uroczystość uświetniała wspaniała, nastrojowa oprawa muzyczna przygotowana przez Dariusza Iłowieckiego. Walentynkowa zabawa rozpoczęła się około godziny 12.30 i trwała do końca piątkowych zajęć. Uczestnicy w dobrych nastrojach wrócili do domów. Uroczystość została upamiętniona w formie zdjęć.

 

Mam nadzieję, że w pamięci na długo pozostaną miłe wspomnienia. Starałam się jak najlepiej przygotować uroczystość i zapewnić przyjemną atmosferę. Serdecznie dziękuję wszystkim za udział. Mam nadzieję, że w przyszłości będę miała jeszcze wiele okazji do przygotowania uroczystości z udziałem uczestników.

 

 

 

Organizatorka

Wolontariuszka Paulina Kostrzanowska

Wigilia 2015 w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie

 

Otwarcie wystawy i obchody 20-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie

 

Dnia 9 grudnia 2015r. w Krasnostawskim Domu Kultury została otwarta wystawa po zakończonych warsztatach fotograficzno-malarskich poświęcona 20-leciu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie. Na wystawie zaprezentowano prace wykonane przez uczestników WTZ.

Wystawa  i konferencja poświęcona rocznicowym obchodom zostały sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Krasnegostawu i Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wspieranie programów edukacyjno-terapeutycznych oraz działalności rehabilitacyjnej wobec osób niepełnosprawnych, organizacja imprez rekreacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych – Warsztaty malarsko-fotograficzne”.

Inspiracją dla wystawy stało się miasto Krasnystaw i życie codzienne Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie. Uczestnicy zaprezentowali dwadzieścia prac fotograficznych dużych formatów, które przedstawiają przepiękne widoki naszego miasta i czterdzieści zdjęć reportażowych oraz portretowych związanych z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie jak również z działalnością organu prowadzącego jakim jest Krasnostawskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Wszystkie fotografie w trakcie trwania warsztatów były poddane przez uczestników gruntownej obróbce w programach graficznych Photoshop i GIMP. Fotografie zachwycają swoją kolorystyką, ciekawą kompozycją i oryginalnym podejściem do tematu.

Obok prac fotograficznych zwiedzający wystawę będą mogli zobaczyć efekty pracy uczestników warsztatów malarskich. Na wystawie zaprezentowano prace malarskie na płótnie w technice akrylowej i wykonane dekoracyjnymi farbami witrażowymi.  Obok prac wykonanych farbami zaprezentowano także obrazy i przedmioty dekorowane różnymi materiałami np. obrazy wykonane haftem krzyżykowym, w technice filcowanie na zimno, decoupage i transferu fotograficznego. Bardzo ciekawie prezentują się również przedmioty dekoracyjne z gatunku rękodzieła artystycznego, zaprezentowane na wystawie w dużej ilości.

Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających przez trzy tygodnie. Zachęcamy całą społeczność miasta Krasnegostawu jak również wszystkich mieszkańców powiatu krasnostawskiego oraz wszystkich tych którzy w okresie świątecznym odwiedzą nasze miasto do zwiedzania.

Obok wystawy w tym dniu odbyła się uroczysta konferencja poprzedzona mszą świętą w kościele Trójcy Świętej w Krasnymstawie. Podczas mszy świętej, na którą przybyli uczestnicy z opiekunami, kadra i zaproszeni goście piękne kazanie do zgromadzonych wygłosił ksiądz proboszcz Roman Skowron. Po nabożeństwie dziękczynnym wszyscy udali się do Krasnostawskiego Domu Kultury.

Uroczystą konferencję rozpoczął Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie Wiesław Podgórski. Na wstępie Dyrektor  powitał dostojnych gości i przedstawił zgromadzonym działalność Krasnostawskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych. W tym miejscu należy dodać, że Pan Wiesław Podgórski jest wieloletnim prezesem stowarzyszenia i założycielem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie.

Po wystąpieniu Dyrektora głos zabrała dr Katarzyna Gruszczyńska, która przedstawiła najistotniejsze fakty i wydarzenia z dwudziestoletniej historii Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie. W drugiej części swojego wystąpienia Pani Katarzyna przedstawiła strukturę organizacyjną placówki i zaprezentowała zgromadzonym wszystkich pracowników WTZ w Krasnymstawie.

Na koniec pierwszej części spotkania zaprezentowano krótką etiudę filmową autorstwa Anny Humin i Katarzyny Dziwisz poświęconej życiu warsztatu terapii.

Drugą artystyczną część spotkania poprowadził Jerzy Weremko zapowiadając zaproszonych gości do uświetnienia 20-leci placówki. Jako pierwsza wystąpiła Agnieszka Lipska uczestniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie. Agnieszka zaprezentowała pięć utworów z gatunku muzyki popularno rozrywkowej, które przygotowała w czasie warsztatów. Po występie wokalistki swoje obrazy zaprezentował absolwent Warsztatu Terapii  Zajęciowej w Krasnymstawie Sławomir Tkaczyk, który opowiedział zebranym o swojej twórczości i o zmaganiu się z niepełnosprawnością. Sławkowi towarzyszyła mama i wspierała go swoim wystąpieniem. Po bardzo wzruszającym wystąpieniu Sławka swoją historię opowiedział Grzegorz Mróz, który otrzymał wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy na założenie działalności gospodarczej. Grzegorza również wspierał  rodzic, który pomaga mu przebrnąć przez trudne i skomplikowane zagadnienia biznesu. Na zakończenie drugiej części swoje wiersze zaprezentował Rafał Malinowski również uczestnik naszej placówki. Wiersze Rafała pięknie recytowały dwie wolontariuszki.

O godzinie 14.00 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy. Do zwiedzających, krótkie wprowadzenie wygłosił Jerzy Weremko. W swoim wystąpieniu scharakteryzował cele i założenia wystawy.

Na koniec uroczystości wszyscy zebrani skorzystali z przygotowanego poczęstunku.

 

 

VIII SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

            Nasza 12 – osobowa drużyna z Warsztatu Terapii Zajęciowej uczestniczyła 08.09.2015r w VIII Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych. Głównym organizatorem było  Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej. Kluczowym założeniem imprezy była popularyzacja sportu, integracja wewnątrz środowiska  osób niepełnosprawnych.

          W konkurencjach indywidualnych wzięliśmy udział w rzucie piłką lekarską, biegu na 60 oraz w skoku w dal, gdzie I miejsce zajęła nasza zawodniczka Katarzyna Patyk.

           Po przebytych dyscyplinach sportowych, każdy uczestnik otrzymał ciepły posiłek. Organizatorzy zapewnili dla wszystkich zawodników Spartakiady drobne upominki.

           W tym roku dodatkową atrakcją był pokaz samochodów policyjnych i strażackich.

          Jako goście i uczestnicy byliśmy pod dużym wrażeniem rywalizacji, determinacji i zabawy z udziałem uczestników. Widać, że takie spotkania na sportowych obiektach są dla nich wielka frajdą.

 

Przedstawiciele redakcji portalu „niepelnosprawni.lublin.pl” odwiedzili Warsztat Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie.    

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie zostało zorganizowane spotkanie z członkami Lubelskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Alicji Jankiewicz, prezesa LFON. Na spotkanie przybyli redaktorzy portalu „niepelnosprawni.lublin.pl”, którzy starali się zachęcić do współpracy uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie. W trakcie spotkania, które przybrało formę warsztatów, swoje osiągnięcia i materiały zaprezentowali członkowie zespołu redakcyjnego Mateusz Urbański i Kamil Kuliński. Mateusz Urbański w redakcji pełni funkcję moderatora i grafika komputerowego. Mateusz, pomimo swojej niepełnosprawności, jest osobą bardzo aktywną zawodowo. Wielką pasją Mateusza obok pracy są podróże i sport. Największe osiągnięcia Mateusz uzyskał w sportowej dyscyplinie paraolimpijskiej o nazwie ”Boccia”. Po wystąpieniu Mateusza głos zabrał Kamil Kuliński, który opowiadał o swoich pasjach i zmaganiu się z chorobą. Kamil w redakcji zajmuje się przygotowywaniem reportaży fotograficznych i filmowych, które obrazują różne aspekty życia osób niepełnosprawnych. W trakcie prezentacji materiału, fotograficznego i filmowego Kamil dzielił się z uczestnikami spotkania swoją wiedzą techniczną, którą nabywał w trakcie pracy z mediami. Zachęcał do podejmowania własnych prób fotografowania i tworzenia filmów. W trakcie przerwy wszyscy uczestnicy spotkania skorzystali z poczęstunku w postaci kawy, herbaty i smacznego ciasta. Poczęstunek przygotowali uczestnicy z pracowni gospodarstwa domowego. Na zakończenie spotkania wystąpiła Wanda Kociuba, która podsumowała spotkanie i gorąco zachęcała uczestników Warsztatu Terapii zajęciowej do aktywnej  współpracy z redakcją portalu „niepelnosprawni.lublin.pl”.

WYCIECZKA DO MUZEUM

 

20 sierpnia 2015 roku uczestnicy WTZ zwiedzali krasnostawskie Muzeum Regionalne zlokalizowane w powstałym na przełomie XVII i XVIII wieku kolegium pojezuickim. Dowiedzieliśmy się, że fundatorką całego obiektu wraz z kościołem p.w. św. Franciszka Ksawerego, była Krystyna z Lubomirskich Potocka, której podobiznę można obejrzeć
w muzealnej Sali Portretowej. 

            Dział archeologii zlokalizowany w piwnicach pod skrzydłem zachodnim budynku, wypełniony jest niezwykle interesującymi pozostałościami po zamku krasnostawskim
i detalami architektury pochodzącymi z zamku w Krupem, jednak największe zainteresowanie wzbudziła rekonstrukcja komory grobowej z około 2000-2500 roku p.n.e. z zachowanym
w niej szkieletem ludzkim i ozdobnymi naczyniami oraz XV-wieczny miejski mur obronny do którego wnętrza mogliśmy wejść by dokładnie przyjrzeć się jego konstrukcji. Zwiedziliśmy także podziemia w których, w latach świetności kolegium, zakonnicy przechowywali żywność i wino.

            Na ekspozycji prezentującej historię miasta Krasnegostawu na parterze budynku obejrzeliśmy zgromadzone pamiątki zachowane po społeczności żydowskiej zamieszkującej niegdyś osiedle Grobla, zwiedziliśmy ozdobiony XVIII-wieczną polichromią refektarz,
w którym dawniej zakonnicy jadali posiłki.  Zapoznaliśmy się też  z różnymi rodzajami broni wykorzystywanymi podczas walk toczących się w okolicach  Krasnegostawu w czasach powstań listopadowego i styczniowego, a także z eksponatami z okresu obu wojen światowych.
            Na piętrze odwiedziliśmy Salę Sztuki i Rzemiosła Artystycznego która przybliżyła nam wygląd XVIII-wiecznych wnętrz mieszkań szlacheckich i mieszczańskich. Przy okazji oglądania portretów trumiennych wysłuchaliśmy opowieści o trwających nawet do kilku miesięcy pogrzebach sarmackich zwanych Pompa Funebris. W Sali Sztuki Sakralnej oglądaliśmy dawne szaty i przedmioty liturgiczne będące depozytem kościoła p.w. św. Franciszka. Następnie udaliśmy się do sali w której zrekonstruowana została kuchnia dworska wyposażona w liczne naczynia i niespotykane już dziś sprzęty. 

Zwiedzanie zakończyliśmy na znajdującej się na poddaszu muzeum  ekspozycji etnograficznej, na której zgromadzono wiele narzędzi dawniej używanych do pracy na roli, tkania, rybołówstwa czy obróbki drewna. Dzięki znajdującym się na wystawie rekonstrukcjom mieliśmy okazję zobaczyć jak w XIX wieku wyglądała kuźnia a także izba chałupy wiejskiej.

Wycieczka okazała się być niezwykle ciekawym i pouczającym wydarzeniem. Uczestnicy warsztatu zapoznali się w ten sposób z historią naszego miasta i regionu.

 

Sebastian Toczony

Dariusz Smyk

REKREACJA NAD WODĄ

W atmosferze upalnego słońca 07 lipca2015 odbył się wyjazd nad zalew wodny w Żółtańcach.

Głównym celem zorganizowanego wyjazdu była aktywizacja ruchowa, kreowanie pro zdrowego stylu życia oraz ukazania pozytywnych wzorców zachowań na obiektach wodnych.

Piękna pogoda i wesoły nastrój sprawiły, że wyjazd będzie długo mile wspominany.

W wyjeździe brało udział 17 osób. Głównym organizatorem był instruktor zawodu Stanisław Dudek.

Szaleństwo jagodowe

Jak co roku w dniu 3. VII. 2015 korzystając z przepięknej pogody został zorganizowany wyjazd na czarne jagody do miejscowości Potok pod Józefowem. Pozytywne  nastawienie i dobre humory sprawiły, że każdy z uczestników nazbierał jagód i dobrze się bawił. Wyjazd zorganizował instruktor Stanisław Dudek.


Wizyta uczniów w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie

Grupa 8 uczniów ze Szkolnego koła wolontariatu Zespołu nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie, pod  opieką Alicji Barcikowskiej odwiedziła uczestników WTZ w Krasnymstawie 23 czerwca. Uczniowie najpierw zaprezentowali część artystyczną, na którą składało się kilka piosenek  i wiersz. Potem zaś brali udział w zajęciach warsztatowych. Instruktor terapii zapoznawał ich z techniką wykonywania tak zwanej papierowej wikliny, która wykorzystywana jest do wykonywania
bardzo różnorodnych wyrobów: ozdób, koszyków, osłon na doniczki etc. Uczniowie podziwiali też inne prace artystyczne wykonywane przez uczestników WTZ.

PRZYGODA Z WĘDKĄ

             12 czerwca 2015 w Tuligłowach odbył się IV Wojewódzkie Zawody Wędkarskie dla osób niepełnosprawnych, których organizatorem było Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych w Krasnymstawie we współpracy z Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego Krasnystaw Miasto.

          Nad bezpieczeństwem i sprawnym przeprowadzeniem zawodów czuwali członkowie Zarządu Kola PZW Krasnystaw Miasto: Andrzej Mrozek – prezes Kola PZW, Andrzej Tchórzewski – sędzia główny, bez których przeprowadzenie zawodów byłoby w zasadzie niemożliwe, za co należą się ogromne słowa uznania, pochwały i podziękowania od organizatorów. Koordynatorem zawodów ze strony Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych był Stanisław Dudek instruktor zawodu. Cale przedsięwzięcie wymagało dużych nakładów finansowych, dlatego tez organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom, a w szczególności: Starostwu Powiatowemu, Urzędowi Miasta, a także Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.

         W zawodach udział wzięło 35 zawodników i zawodniczek z Warsztatów Terapii Zajęciowej woj. Lubelskiego oraz podopieczni Domu Pomocy Społecznej. Pogoda sprzyjała wędkowaniu. Zawody rozpoczęły się o godz. 10 od losowania sektorów. Zawodnicy posiadali własny sprzęt oraz przeróżne zanęty.

         O godz. 13 piaty sygnał trąbki oznajmił; ,,wędki z wody”, co było znakiem, ze zawody zostały zakończone. Komisja sędziowska rozpoczęła ważenie i mierzenie złowionych ryb oraz wyłoniła zwycięzców: w kategorii dziewcząt: I miejsce Monika Zagraba – Warsztat Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim, II miejsce Katarzyna Bojarska z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie. W kategorii chłopców: I miejsce Ryszard Banaszkiewicz ze Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Krasnymstawie, II miejsce Mirosław Fijałek z Warsztatu Terapii Zajęciowej Oszczów, III miejsce Paweł Bałabaj ze Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Krasnymstawie. Drużynowo: I miejsce Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Krasnymstawie, II miejsce Warsztat Terapii Zajęciowej w Oszczowie, II miejsce Warsztat Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim.

          W kategorii największa ryba zwyciężyła Katarzyna Bojarska. Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy oraz cenne nagrody, m.in. dobrej klasy sprzęt wędkarski, pozostali zawodnicy dyplomy i upominki. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali okolicznościowe koszulki i czapeczki.

          W trakcie prac komisji sędziowskiej dla wszystkich zawodników i kibiców zorganizowano konkurs plastyczny ,,Jezioro marzeń”.

           Na uroczystość podsumowania zawodów przybyli zaproszeni goście: Waldemar Fedorowicz – dyrektor PCPR w Krasnymstawie, Radosław Dąbrowski – kierownik wydziału organizacyjnego w Urzędzie Miasta, a także Sławomir Kozioł - dyrektor Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie. Całością zawodów kierował prezes Krasnostawskiego stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i dyrektor WTZ Wiesław Podgórski. Przez cały czas trwania zawodów można było smacznie zjeść. Kuchnia serwowała grochówkę, swojski smalczyk i ogórki małosolne, ciastka, a także gorące i zimne napoje. Wszystko przygotowały i podawały instruktorki WTZ Krasnystaw, za co serdecznie dziękujemy.

Mamy nadzieję, że zawody wpiszą się na stale w kalendarz imprez organizowanych w mieście z dwoma karpiami w herbie, co niewątpliwie przyczyni się do promocji Krasnegostawu. 


Dzień otwarty w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie

10.06.2015r. odbyło się uroczyste otwarcie imprezy pt. „Dzień otwarty w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie”. Na spotkanie przybyli zaproszeni uczniowie i nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Krasnymstawie. Do zgromadzonych uczestników spotkania słowo  wstępne wygłosił Jerzy Weremko, następnie głos zabrał Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej Wiesław Podgórski, który w swoim wystąpieniu przybliżył działalność placówki na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu krasnostawskiego. Pierwszą cześć spotkania zakończyła się prelekcją psychologa Pani Katarzyny Gruszczyńskiej, która zapoznała zgromadzonych z metodami i formami pracy w warsztacie terapii. W czasie prelekcji wszyscy mogli zobaczyć prace wykonane przez uczestników WTZ oraz wysłuchać ich wypowiedzi na temat zastosowanych technik artystycznych i rzemieślniczych.

                Druga cześć spotkania opierała się na integracyjnych warsztatach przygotowanych przez instruktorów w poszczególnych pracowniach działających w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie. Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krasnymstawie wspólnie z uczestnikami WTZ-tu wykonywali zadania, których efektem końcowym był gotowy produkt. W pracowni gospodarstwa domowego wykonano  pyszne kanapki i napoje. Piękne dzieła sztuki i przedmioty dekoracyjne powstały w pracowni plastycznej, rękodzieła artystycznego, krawieckiej, poligraficznej, wyzwalania aktywności i technicznej. Uzdolnieni artystycznie oraz posiadający dużą wiedze z projektowania graficznego uczestnicy i uczniowie wykonali w pracowni sztuk wizualnych efektowny napis w technice 3D.  

                Na zakończenie imprezy zaproszeni goście otrzymali broszurki reklamowe oraz wzięli udział we wspólnym posiłku, który przygotował pracownia gospodarstwa domowego.  

Konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych”.

W dniu 27 maja 2015 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie, odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych”.

W trakcie Konferencji prezentowane były działania realizowane w ramach projektu, w tym działalność Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych – pierwszej w Polsce instytucji parasolowej wspierającej Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Organizacje Pozarządowe z województwa lubelskiego. Prezentowane były  również powstałe w ramach ogłoszonego konkursu pt.: Współpraca się Opłaca” – inicjatywy międzysektorowe jako dobre przykłady we współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego i Organizacji Pozarządowych z terenu województwa lubelskiego.

Jedną z tych inicjatyw był projekt Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych pt. „Sieć integracji w gminach Gorzków, Izbica, Rudnik, Żółkiewka”.  Naszym celem jest utworzenie na naszym terenie ośrodka wsparcia. Ośrodek taki jest domem przeznaczonym dla osób dorosłych – przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Zajęcia w ośrodku umożliwiłyby tym osobom lepszą integrację ze środowiskiem społecznym, ćwiczenie różnych umiejętności przydatnych w życiu, rehabilitację, a także atrakcyjną formę spędzenia czasu poza domem.

Przygotowanie do utworzenia takiego ośrodka wymagało nawiązania dobrej współpracy z wójtami gmin, przedstawienia im idei funkcjonowania ośrodka wsparcia, podjęcia wspólnych ustaleń dotyczących obiektów, w których potencjalnie mógłby być prowadzony. Nawiązaliśmy też bliską współpracę z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Jest ona dla nas kluczowa, by dotrzeć do osób potencjalnie mogących korzystać z ośrodka wsparcia. Ponadto, o skierowaniu danej osoby do ośrodka wsparcia decyduje właśnie ośrodek pomocy społecznej z danej gminy. Jesteśmy bardzo pozytywnie zbudowani dobrymi kontaktami, jakie udało nam się nawiązać z pracownikami GOPSów  w gminach Gorzków, Izbica, Rudnik, Żółkiewka. Z ich wsparciem zorganizowaliśmy spotkania dla osób, które mogłyby być podopiecznymi ośrodka wsparcia.

Obecnie czeka nas jeszcze dokończenie przygotowania wymaganej dokumentacji oraz złożenie jej w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Zdjęcia ze strony: http://portalinicjatyw.pl/

 

Udany występ Rafała w turnieju warcabowym

W dniach 29-31 maj 2015r.  w Krasnymstawie odbyło się szereg imprez  sportowych w tym turnieje szachowo – warcabowe. Uczestnik WTZ Krasnystaw spróbował swoich sił w otwartym turnieju warcabowym. Rafał  po pasjonującej walce wywalczył czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej zaś  w kategorii osób z miasta Krasnegostawu uzyskał drugi rezultat.

Dzień Matki w Warsztacie Terapii Zajęciowej

W piątek 29.05.15 w WTZ w Krasnymstawie rozbrzmiewały melodie z okazji Dnia Matki.

Uroczyste spotkanie uczestnicy wzbogacili samodzielnie przygotowanym słodkim poczęstunkiem

oraz oryginalną laurką z pięknymi różami.

Mamy były wzruszone piosenkami przygotowanymi przez Agnieszkę Lipską oraz podziękowaniami

za ich troskę, miłość i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu .

Uroczystość zakończyła wspólna dyskoteka. 


 XXII EUROBIEGII

          Po raz dwunasty zostały zorganizowane przez Starostwo powiatowe w Krasnymstawie zawody sportowe pod nazwą EUROBIEGII. Zarówno pogoda jak i frekwencja dopisała biegaczom, także zawody można udać za udane. Głównego otwarcia dokonali Starosta Krasnostawski Janusz Szpak oraz Burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz.

           Nasi zawodnicy spisali się znakomicie na dystansie 400m, zajmując następujące lokaty wśród kobiet: Katarzyna Patyk zajęła 4 miejsce, Małgorzata Gonczarenko  piąte, Natalia Aniołek siódme oraz Agnieszka Winiarczyk dziewiąte. U mężczyzn Jan Bednarczyk siódme, Kamil Kędzierski dziesiąte, Adrian Jarosz jedenaste, Ariel Miszczak dwunaste, Artur Momot trzynaste oraz Stanisław Bednarczyk czternaste.

           Po zawodach zostały rozdane nagrody, dyplomy oraz medale.

 

Dzień otwarty w ZUS

20 maja, już po  raz kolejny , stowarzyszenie było współorganizatorem imprezy „Dzień  otwarty w ZUS dla Osób z Niepełnosprawnością. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju Biuro Terenowe w Krasnymstawie, oprócz dyrektorów: Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Prezesa Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzez Osób Niepełnosprawnych, po raz pierwszy  do konsultacji zaprosił przedstawiciela Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie. Uczestnicy spotkania zapoznali się z nowoczesną obsługą klienta, mieli też możliwość zadawania pytań konsultantom oraz eksperymentalnie zalogować się do poszczególnych działów jako klienci ZUS-u. Na zakończenie spotkania każdy z jego uczestników otrzymał profesjonalnie wydany przez ZUS i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Informator dla osób niepełnosprawnych”.

Zdjęcia wykonała Monika Ciurko

 

Wyjazd studyjny  do Józefowa

19 maja br. Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zorganizowało wyjazd studyjny  do Józefowa k/Biłgoraja.  Uczestnicy wyjazdu : pani Burmistrz Krasnegostawu oraz Wójtowie z gmin: Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik, Rudnik, Siennica Różana i Żółkiewka, Prezes Lokalnej Grupy Działania LGD Krasnystaw Plus, oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  zapoznali się z ekonomią społeczną w wydaniu gospodarza spotkania, Burmistrza Józefowa - Pana Romana Dziura – założyciela czterech Spółdzielni Socjalnych. Spółdzielnie te zatrudniają 76 osób, a łącznie ze stowarzyszeniami,  zatrudnienie sięga liczby  120 osób.  Celem  spotkania było zapoznanie decydentów z ideą ekonomii społecznej w miastach, małych miasteczkach i gminach, oraz przeniesienie dobrych praktyk na własny grunt.

Wycieczka uczestników WTZ Krasnystaw do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Dnia 06. 05. 2015r. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej wzięli udział w wycieczce zorganizowanej przez pracownie Sztuk Wizualnych do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Celem wycieczki było zapoznanie uczestników WTZ ze zbiorami instytucji, która zajmuje się promowaniem sztuki oraz zdobycie ewentualnych inspiracji dla własnej pracy twórczej i artystycznej.

Data wycieczki nie była przypadkowa ponieważ organizatorom zależało na umożliwieniu uczestnikom warsztatu terapii  poznania dorobku artystycznego trzech wybitnych artystów polskich zajmujących się rzeźbą i formami przestrzennymi, których rzeźby były w tym czasie eksponowane na wystawach czasowych. Pierwszym artystą z twórczością, którego zapoznali się uczestnicy to nieżyjący już artystka działający na początku 20-tego wieku, Bolesław Biegas (1877–1954). Rzeźby Biegasa charakteryzuje się wielką ekspresją i dramaturgią wyrazu. Artysta pozostawał pod silnym wpływem  nurtu symbolizmu i dekadencji popularyzowany w Krakowie przez Stanisława Przybyszewskiego. Po wyjeździe z Polski do Paryża zdobył międzynarodową sławę, jego rzeźby znajdują się w zborach Muséed'Orsay. Po zapoznaniu się z twórczością tego oryginalnego artysty rzeźbiarza uczestnicy byli bardzo poruszeni i dużo rozmawiali o wystawionych zbiorach.

W trakcie zwiedzania kolejnej ekspozycji uczestnicy zapoznali się ze sztuką współczesną reprezentowaną przez twórczość prof. Andrzeja Bednarczyka. Wystawa sztuki nowoczesnej zrobiła na zwiedzających duże wrażenie ponieważ na ich zmysły oddziaływało szereg różnych bodźców. Obok stylizowanych rzeźb przedstawiających naturalnej wielkość postać mężczyzny, który symbolizował narcyza na wzór obrazu  Caravaggia, uczestnicy obserwowali efekty świetlne i dźwiękowe. Postać mitycznego narcyza przeglądała się nie w źródełku jak opowiada mit, ale w ekranie nowoczesnego telewizora.

Ostatnia ekspozycja, którą zwiedzili uczestnicy prezentowała twórczość wybitnego rzeźbiarza prof. Adama Myjaka. Zwiedzający mieli możliwość zapoznać się z dużą ilością rzeźb artysty. Adam Myjak stworzył swój własny  niepowtarzalny styl, który jest łatwo rozpoznawalny. Tematem jego przedstawień rzeźbiarskich jest postać ludzka, której forma poddana jest silnej stylizacji. Wielki wpływ na twórczość artysty miał kubizm. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem przyglądali się monumentalnym rzeźbom. Wszyscy chętnie robili sobie zdjęcia, największym zainteresowaniem cieszyła się rzeźba wyobrażająca stylizowanego konia.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku mieści się w dawnej posiadłości Józefa Brandta. Cały kompleks składa się z pałacu, licznych budowli i dużego parku na terenie, którego eksponowane są rzeźby plenerowe. Wszyscy uczestnicy po zwiedzeniu ekspozycji wraz z przewodnikiem byli bardzo zadowoleni z wyjazdu. Zapewne zdobyta wiedza i silne emocje, które towarzyszyły zwiedzaniu w pozytywny sposób wpłyną na pracę i wszelkie działa twórcze podejmowane prze uczestników w trakcie zajęć terapeutycznych.

ŚNIADANIE WIELKANOCNE

            Jak co roku w rodzinnej atmosferze w Warsztacie Terapii Zajęciowej       w Krasnymstawie odbyło się spotkanie wielkanocne.

            Wzięli w niej udział uczestnicy wraz z rodzicami, zaproszeni goście             i pracownicy WTZ. Duszpasterz – ks. Roman Skowron odmówił modlitwę za zgromadzonych oraz wspólnie w miłym świątecznym klimacie wszyscy składali sobie życzenia oraz smakowali potraw wielkanocnych przygotowanych w WTZ.

           Dziękujemy za obecność proboszczowi – ks. Romanowi Skowronowi, Burmistrzowi Miasta Krasnegostawu – Hannie Mazurkiewicz, Rzecznikowi Prasowemu Starostwu w Krasnymstawie – Sławomirowi Kamińskiemu oraz prezesowi Stowarzyszenia Krasnystaw PLUS – Dorocie Sawie.

Apel organizacji osób niepełnosprawnych do władz Rzeczypospolitej Polskiej

GALA MISTRZÓW SPORTU 2014

         26  marca w Krasnostawskim Domu Kultury odbył się finał plebiscytu Sportowca Roku 2014. Organizatorami  byli Grupa Wydawnicza ,,Słowo”, wydawca Super Tygodnia w Krasnymstawie, a współorganizatorami: Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Krasnymstawie. Z krasnostawskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej zostali wyróżnieni Adrian Jarosz oraz Krzysztof Garbal, który tym samym zajął 4 miejsce w kategorii Sportowiec Specjalny. Wymieniony uczestnik zdobył I miejsce w układach obowiązkowych oraz konkurencji kopnięcia na tarczę w I Ogólnopolskim  Turnieju dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Bełżycach.

 

Wsparcie dla chorych blisko domu-artykuł do przeczytania

 

,,PRZYMIARKI  WIELKANOCNE …czyli WIELKANOC Z JAJEM”

           22 marca 2015 Ekomuzeum Zagrody i Zakątki Lubelskie zorganizowało "Przymiarki wielkanocne……. czyli Wielkanoc z jajem" w Wiejskim Domu Kultury w Małochwieju Małym

          Po powitaniu uczestników p. Dorota Sawa zaprezentowała Ekomuzeum. Potem odbył się wykład „Tradycje wielkanocne”. Po nim uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w licznych warsztatach rękodzielniczych: zdobienia pisanek, wykonywania palm wielkanocnych i innych ozdób wielkanocnych. Odbyły się pokazy: plecionkarstwo ze słomy – koszyki wielkanocne, dekoracja stołu wielkanocnego -carwing. Również podczas imprezy można było nabyć prace wykonane przez naszych podopiecznych z  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie. Były to m.in. stroiki z wikliny papierowej, pisanki wykonane metodą decoupage , z wełny czesankowej oraz  ozdoby szydełkowe. 

KIERMASZ WIELKANOCNY

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi  Warsztat Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie zaprasza wszystkich na Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się od 20 – 02.04.2014r w Powiatowej Bibliotece w Krasnymstawie w godzinach 8.00 -17.00. Będzie można obejrzeć i kupić wyroby wykonane przez naszych podopiecznych. Wśród propozycji znajdą Państwo kartki świąteczne i ozdoby wielkanocne. Między innymi będą to stroiki świąteczne, pisanki (zdobione różnymi metodami), dekoracyjne kwiaty, ręcznie wyplatane  koszyki oraz wiele innych ciekawych rzeczy pozwalających przyozdobić świąteczny stół.

 

FESTIWAL  SERDECZNOŚCI

 

No i zaczęło się! W środku zimy / 15 lutego / zapachniało wiosną. Chociaż niedziela powitała nas chłodem i mrozem, my naprawdę poczuliśmy pierwsze powiewy wiosny. Tego dnia w parku miejskim w Krasnymstawie o godz.13.oo rozpoczął się: „Festiwal Serdeczności”- pierwsza  impreza przygotowana przez organizatorów z cyklu  „Ekomuzeum Zagrody i zakątki lubelskie”.

Program festiwalu był bardzo bogaty: Od konkursu na fraszkę ,konkursu międzynarodowego ”Ja Cię kocham a Ty pisz”, występów zespołów dziecięcych, quizu, po kiermasze upominków, smakowitych specjałów, ziołowych afrodyzjaków i wielu innych atrakcji.

Każdy, kto przybył na imprezę, musiał przejść przez wielką bramę splecioną z czerwonych serc, by otrzymać  „certyfikat człowieka serdecznego”

Nasza wtz-owska  ekipa oczywiście skorzystała z zaproszenia i dość liczną grupą zjawiła się na wyznaczonym miejscu. Przy tej okazji zaprezentowaliśmy nasze prace , a dominowały te o tematyce walentynkowej i …kolor czerwony. Swoje życzenia i pozdrowienie, jak również wyznana miłosne można było wypisane na karteczkach przyczepić do wielkiego serca.
                Wielkie serdeczne przytulanie i wspólna fotografia zakończyła to przemiłe spotkanie.

Zostaliśmy zaproszeni na kolejne spotkania: 8 marca do dworku w Olchowcu gmina Żółkiewka na  wydarzenie plenerowe „ Kobieta od-nowa” czyli Prawdziwy Dzień Kobiet oraz 22 marca br. w godz. 13.oo-17.oo  do miejscowości Małochwiej Duży, gdzie w Zajeździe Agroturystycznym „Gajczyna” odbędą się „Przymiarki Wielkanocne” czyli „Wielkanoc …z jajem”.

Organizatorzy zapewniają bogate programy obu imprez oraz całą masę bardzo atrakcyjnych warsztatów tematycznych.

                Warsztat  Terapii Zajęciowej przyjął  już zaproszenie i w imieniu organizatorów, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w tych pięknych imprezach.

Do zobaczenia w zagrodach i zakątkach lubelskich.                                  

Red.

 

SPOTKANIE WIGILIJNE

              Jak co roku w rodzinnej atmosferze  w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie wigilijne. Wzięli w niej udział uczestnicy wraz z rodzicami, zaproszeni goście i pracownicy WTZ. Duszpasterz– ks. Roman Skowron odmówił modlitwę za zgromadzonych, odczytał fragment Ewangelii, oraz poświęcił opłatki wigilijne. W miłym i świątecznym klimacie wszyscy składali sobie życzenia, łamali się opłatkiem, słuchali kolęd w wykonaniu naszych uczestników oraz smakowali potrawy wigilijne przygotowane w WTZ.

                Dziękujemy za obecność proboszczowi –ks. Romanowi Skowronowi, Burmistrzowi Miasta Krasnegostawu – Hannie Mazurkiewicz, Rzecznikowi Prasowemu Starostwu w Krasnymstawie -  Sławomirowi Kamińskiemu, Dyrektorowi PCPR- Waldemarowi Fedorowiczowi, Dyrektorowi Urzędu Pracy- Januszowi Rzepce oraz prezesowi Stowarzyszenia Krasnystaw PLUS – Dorocie Sawie.

 

„Gwiazdka dla Kacperka”

Dnia 22 grudnia br. odbyło się niecodzienne spotkanie Zarządu Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Wigilijne posiedzenie Zarządu miało bowiem wyjątkowo uroczystą oprawę. Honorowym gościem był siedmioletni Kacperek, który tego dnia odbierał wymarzony i długo oczekiwany komunikator /urządzenie ze specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiające komunikowanie się ze środowiskiem/. Mogliśmy je zakupić i przekazać dzięki inicjatywie, z jaką do naszego Stowarzyszenia wystąpiło nowopowstałe stowarzyszenie Biznes Klub Krasnegostawu. W dniach 10 sierpnia i 21 września 2014 r. współorganizowaliśmy dwie imprezy charytatywne, na których udało się pozyskać kwotę ok. 3 tys. złotych. Ponadto nasze Stowarzyszenie przekazało zestaw komputerowy firmy Dell.

Na spotkaniu wigilijnym, oprócz obdarowanego chłopca, obecna była jego mama Anna i panie Dorota Dziedzic i Anna Atras -sąsiadki, które rozpropagowały tę akcję w najbliższym otoczeniu Kacperka oraz inicjatorzy akcji, członkowie stowarzyszeń: Biznes Klub Krasnegostawu  ”Krasnostawianie” a także lokalne media.

 

KIERMASZ  BOŻONARODZENIOWY

 Tradycyjnie już serdecznie zapraszamy na kiermasz świąteczny organizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie, który odbędzie się w dniach 05-19.12.2014 w Bibliotece Pedagogicznej przy  ul. Piłsudskiego 5 A w Krasnymstawie.

Zapraszamy do zakupu oryginalnych ozdób świątecznych wykonanych przez naszych uczestników: stroików świątecznych, choinek z papieru, bombek z cekinów i wełny oraz wiele innych ciekawych niespodzianek.

Zabawa andrzejkowa

 W krasnostawskim Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie 26.11.2014 r. odbyła się impreza andrzejkowa.

Przebijanie szpilką serc z imionami, lanie wosku, zabawy integracyjne, liczne wróżby oraz wspólna dyskoteka to tylko nieliczne atrakcje jakie przygotowali dla nas wolontariusze z internatu przy I LO z którymi przyjaźnimy się od wielu lat.

Już czekamy na kolejne wspólne spotkania.

 

I Ogólnopolski Turniej dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Bełżycach

 W turnieju zorganizowanym przez Teatroterapię w Lublinie  pod patronatem marszałka województwa uczestniczyli zawodnicy z Lublina, Bełżyc, Poniatowej oraz z Warsztatu Terapii Zajęciowej Krasnostawskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

 W porozumieniu z Klubem Sokół Krasnystaw gdzie trenerem i jednocześnie prowadzącym zajęcia rehabilitacyjne w WTZ jest Grzegorz Brodzik została przygotowana grupa uczestników do udziału w tym turnieju.

Rywalizowano w układach formalnych tzw. poomsae obowiązkowe oraz dowolne. W układach dowolnych  uczestnicy mogli zaprezentować swoją wymyśloną formę, która była oceniana przez trzech sędziów podobnie jak w układach obowiązkowych. Kolejnymi konkurencjami był bieg na czas na  dystansie 20 metrów oraz niezwykle emocjonująca konkurencja kopnięcia na tarczę w czasie 10 sekund.

 Oto wyniki:

 1 Miejsce w układach obowiązkowych zajął Krzysztof Garbal - WTZ Krasnystaw

 Ten sam zawodnik w konkurencji kopnięcia na tarczę również nie miał sobie równych zdobywając pierwsze miejsce.

 Jego pozostali koledzy zajmowali również miejsca medalowe. Adrian Jarosz zdobył II miejsce w kopnięciu na tarczę a Łukasz Jabłoński w formach zdobył miejsce III.

 

Sieć integracji w gminach Gorzków, Izbica, Rudnik, Żółkiewka

 

Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  Niepełnosprawnych zostało jednym z sześciu laureatów konkursu  „Współpraca się opłaca. Konkurs na najlepsze inicjatywy międzysektorowe w województwie lubelskim” w ramach projektu „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych” ze środków POKL, Priorytet V. Organizatorem konkursu była Lubelska Fundacja Rozwoju w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie oraz Stowarzyszeniem „W stronę człowieka”.

 

Celem naszego zwycięskiego projektu jest wielowymiarowa integracja społeczności lokalnej z gmin Gorzków, Izbica, Rudnik i Żółkiewka, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Służyć ma temu inicjatywa założenia międzygminnego ośrodka wsparcia dla osób z tych gmin.

Jako Stowarzyszenie z ponad 20-letnim doświadczeniem w działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych uważamy, że trudności w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na terenach wiejskich spowodowane są ich izolacją i małą dostępnością oferty pomocowej
i kulturalnej. Razem z naszymi partnerami chcemy to zmieniać, podejmując przede wszystkim działania na rzecz utworzenia ośrodka wsparcia, w którym odbywały by się zajęcia dla osób niepełnosprawnych.

Naszymi partnerami są jednostki samorządowe z terenu powiatu krasnostawskiego: Urząd Gminy Gorzków, Urząd Gminy Izbica, Urząd Gminy Rudnik i Urząd Gminy Żółkiewka oraz organizacje pozarządowe: Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”, Fundacja Sanctus Nemus oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Orłowskiej. Dzięki tak szerokiej współpracy chcemy nie tylko otworzyć ośrodek wsparcia, ale też aktywizować społeczność lokalną, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i starszych. Ważnym atutem projektu jest wzmacnianie kapitału społecznego rozumianego jako zaufanie, otwartość, wspólnotowość, silne więzi i tożsamość wspólnotowa, zwiększająca zdolność do pracy zespołowej, kooperacji. Kapitał społeczny  jest podstawą budowania nowoczesnej relacji państwo – obywatele oraz dobrej współpracy między organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2014 do 31.03.2015.

 

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z uroczystości podpisania umowy o współpracy partnerskiej podczas Konferencji pt.: „Razem możemy więcej” w dniu 24 września 2014 r. w siedzibie Trybunału Koronnego w Lublinie.

 

Historioznawcza wycieczka integracyjna

 

            W piękną, słoneczną środę – 17.09.2014 r. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej      i podopieczni Domu Dziecka wyruszyli do Muzeum Wsi Lubelskiej. Pieczę nad nimi sprawowały instruktorki terapii: p. Grażyna Dolińska i Magdalena Cholewa oraz terapeuta     z Domu Dziecka: p. Justyna Hankus.

            Punktualnie o godz. 11.00 obie grupy powitała pani przewodnik i rozpoczęło się zwiedzanie. Pierwszym obiektem wsi, jaki podziwiali zwiedzający był wiatrak holenderski. Wielką atrakcją cieszyła się głęboka studnia, do której zwiedzający nie omieszkali zajrzeć      i wrzucić symbolicznego grosika. Następnie wycieczkowiczów zaproszono do wnętrz kilku chat wiejskich. Nie obyło się bez pytań a także zdziwienia towarzyszącego na twarzach zwiedzających, dawnymi warunkami bytowymi. Młodzież  porównywała domostwa zamieszkałe przez zarówno zamożnych jak i biednych ludzi, jak również budynki przydomowe: stodołę oraz drewutnię.

            Kolejnym punktem programu było miasteczko z roku 1920. Uczestnicy i podopieczni Domu Dziecka odwiedzili remizę, szkołę, pocztę i zakład fryzjerski. Tam poznali dawne techniki golenia, strzyżenia włosów panów oraz wiele sposobów podkręcania włosów u pań. Przeszli przez Rynek wyłożony „kocimi łbami” do kościoła, by po chwili modlitwy pogościć się    we dworze.

            Po zakończeniu wycieczki wychowankowie stwierdzili, że bardzo podobają im się dawne chaty wiejskie i chętnie by stali się ich domownikami, ale pod warunkiem, że zainstalowano by w nich  Internet. Zachwyceni pięknem sielskiego świata, pełni wrażeń wracali z nadzieją szybkiego powrotu w te strony.

„Lato, Ach To Ty”

Żułów 2014

 

Grupa 10 uczestników Warsztatu Terapii zajęciowej w Krasnymstawie  wraz z instruktorami – Magdaleną Saj, Stanisławem Dudkiem - oraz dyrektorem Warsztatu Terapii Zajęciowej, Wiesławem Podgórskim w odpowiedzi na zaproszenie wybrała się na Piknik Wakacyjny do Żułowa. 

Imprezę pod nazwą „Lato, Ach To Ty” rozpoczęła Msza Św. sprawowana w miejscowej kaplicy. Następnie gospodarze pikniku oficjalnie przedstawili gości i zaprosili do wspólnej zabawy.

         Bardzo interesujący, poparty pokazami wykład o świecie pszczół   i ich ważnej roli w przyrodzie przedstawił kierownik Gospodarstwa Sadowniczo – Rolnego w Żułowie. Po wykładzie organizatorzy zaprosili do wspólnych gier i zabaw a na wzmocnienie  zaserwowali przepyszne grillowane potrawy, lody na ochłodę a także owoce z własnych grządek i sadów.

         Uwieńczeniem imprezy było rozstrzygnięcie konkursu na Miss             i Mistera pikniku. Tytuł Miss zdobyła p. Janina pensjonariuszka Domu Pomocy Społecznej „Betania” z Lublina, zaś, jako Mister towarzyszył jej p. Zbigniew                 z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie.

         Osoby, które brały udział w konkursach zdobyły świetne, pamiątkowe nagrody wszyscy uczestnicy pikniku byli bardzo zadowoleni z tego sposobu spędzenia czasu i nawiązania nowych znajomości oraz z radością przyjęli zaproszenie na taką imprezę za rok.

BIEGI POWIATOWE

           W dniu 06 lipca 2014 został zorganizowany przez Krasnostawskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Bieg Powiatowy., dofinansowany z funduszy PCPR. Impreza odbyła się wraz z  I Międzynarodowym Biegiem Nadwieprzańskim o puchar Wójta Gminy Łopiennik Górny i Burmistrza Krasnegostawu celem integracji uczestników biegu z osobami niepełnosprawnymi.

            Pomimo upalnej pogody frekwencja dopisała. Bieg mężczyzn wygrał Mateusz Kusiak z DSP Surhów, wśród kobiet najlepsza okazała się Krystyna Bochyńska  ze ŚDS w Krasnymstawie. Nie należy zapomnieć  o  reprezentantach Warsztatu Terapii w Krasnymstawie, którzy także wywalczyli wysokie lokaty. Agnieszka Szpakowska uplasowała się na IImiejscu, Agnieszka Winiarczyk zajęła IV m-ce, Ariel Miszczak VII m-ce, natomiast  Krzysztof Garbal  VIII m-ce.

          Za rok liczymy na jeszcze większy udział zapalonych biegaczy.

ZAJĘCIA Z HYDROTERAPII

                     Dnia 04.07.br uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie odbyli zajęcia sportowo- rehabilitacyjne na basenie miejskim.  Punktem wyjścia terapii jest oswojenie psychiczne z wodą tak, aby przebywanie w środowisku wodnym stanowiło przyjemność. Kolejne etapy kładzione były na osiągnięcie w wodzie coraz większej niezależności, swobody oraz kolejnych umiejętności tj. ćwiczeń w formie aqua aerobiku, oraz nauki gry w piłkę wodną. Basen to nie tylko nauka pływania, ale nawyk dbania o higienę osobistą, doskonalenie czynności samoobsługowych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, mających także nadzieje, że takie zajęcia wpiszą się na stałe do harmonogramu zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

 

 

JAGODOWE ROZTOCZE 2014

W dniu 2.07.2014 został zorganizowany wyjazd na czarne jagody do miejscowości Potok pod Józefowem. W wyjeździe  udział wzięło  18 osób z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie. Sprzyjająca pogoda oraz pozytywne nastawienie do zbierania czarnych jagód sprawiły, że każdy z uczestników nazbierał jagód i był zadowolony  z wyjazdu. Wyjazd zorganizował instruktor  Stanisław  Dudek.

 

Wycieczka integracyjna do ZOO w Zamościu

 

            Dnia 18.06.2014 r. odbyła się wycieczka do ZOO w Zamościu. Wybrali się na nią uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej pod pieczą instruktorów: Grażyny Dolińskiej, Magdaleny Saj i Dariusza Smyka oraz wychowankowie Domu Dziecka w Krasnymstawie.

            Na plan imprezy składało się zwiedzanie zamojskiego ZOO, co stanowiło punkt kulminacyjny wyjazdu, oraz odpoczynek na Starym Mieście.

            Celem wyprawy była integracja dzieci z Domu Dziecka oraz naszych warsztatowiczów, którzy chętnie nawiązywali kontakt z milusińskimi i wchodzili w bardzo miłe i sympatyczne relacje.

            Zwiedzający byli pod wrażeniem pięknej rozbudowy ZOO. Z wielkim zainteresowaniem oglądali i podziwiali zwierzęta. Szczególnie ich uwagę skupiły lwy              i kangury. Także cieszyły się zainteresowaniem pamiątki, w jakie nasi podopieczni się zaopatrzyli. Następnie zatrzymaliśmy się na Starym Mieście, gdzie ciesząc oko zabytkową architekturą posililiśmy się pysznymi lodami.

            Zarówno podopieczni Warsztatu jak i wychowankowie Domu Dziecka byli zadowoleni z wycieczki co pokazali poprzez radosny śpiew w drodze powrotnej.

 

III ZAWODY WĘDKARSKIE –TULIGŁOWY 2014

              Kolejne zawody wędkarskie przeszły  do historii. 13 czerwca br. do rywalizacji stanęło 14 warsztatów i ośrodków opiekuńczych z całego regionu województwa lubelskiego.

             Główna wygrana przypadła Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim,  drugie miejsce zajął Środowiskowy Dom Samopomocy w Krasnymstawie natomiast  na trzecim uplasował się Warsztat Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie.

           Nad bezpieczeństwem i sprawnym prowadzeniem zawodów czuwali członkowie Zarządu Koła PZW Krasnystaw Miasto.W trakcie prac komisji sędziowskiej dla wszystkich zawodników został zorganizowany konkurs wiedzy z zakresu wędkarstwa. Jak zwykle po ogłoszeniu wyników wszyscy zawodnicy i kibice mogli miło spędzić czas przy grochówce z kociołka, pysznych kanapkach ze smalcem i ogórkami małosolnymi.

             Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy oraz cenne nagrody, pozostali zawodnicy dyplomy i upominki. Na uroczystości podsumowania zawodników przybyli zaproszeni goście : Janusz Szpak– starosta krasnostawski, Waldemar Fedorowicz – dyrektor PCPR, rzecznik starostwa krasnostawskiego – Sławomir Kamiński oraz jeden z głównych sponsorów Sławomir Kozioł dyrektor Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.

           W organizacji zawodów wsparli nas: Starostwo PowiatoweKrasnystaw, Urząd Miasta Krasnystaw, PCPR, Kartonex, Energoremont, VEMAX, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, OSM Krasnystaw, PSS Społem w Krasnymstawie, Zakład Poligraficzny ,,Romar” . Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok!

 

 

VII SPARTAKIADA

W dniu 11 czerwca br. w Krasnymstawie odbyła się ,,VII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Krasnystaw 2014” Uroczystego otwarcia dokonał marszałek lubelski Krzysztof Grabczuk oraz burmistrz Andrzej Jakubiec. Spartakiadę rozegrano w pięciu dyscyplinach sportowych. Hasłem przewodnim imprezy było ,,Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, będę wytrwały w swoim wysiłku”. Wszyscy sportowcy najbardziej cenili sobie wspólne spotkanie i spędzanie czasu na świeżym powietrzu przy słonecznej pogodzie. Wśród reprezentantów naszego  Warsztatu Terapii Zajęciowej doskonale spisały się: Katarzyna Patyk która zajęła II m-ce w kategorii skok w dal oraz Aneta Janda w rzucie piłką lekarską uplasowała się na III miejscu. Każdy ze startujących otrzymał pamiątkową koszulkę i słodkie upominki.

 

Dzień otwarty w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie

04.06.2014r. odbyło się uroczyste otwarcie imprezy pt. „Dzień otwarty w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie”.  Na spotkanie przybyli zaproszeni uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  wraz z nauczycielami oraz zainteresowane osoby z powiatu krasnostawskiego. Impreza została w części sfinansowana przez POWIAT KRASNOSTAWSKI.

Do zgromadzonych  słowo wstępne wygłosił Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie. Po wystąpieniu Dyrektora głos zabrała Pani psycholog, która przybliżyła zebranym organizację i specyfikę pracy w placówce. Na koniec pierwszej części spotkania goście zadawali pytania.  Większość pytań dotyczyła zasad i warunków przyjęcia nowych osób do warsztatu terapii.  

W drugiej części wszyscy goście zwiedzili całą placówkę a następnie wzięli udział w przygotowanych warsztatach w poszczególnych pracowniach. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wykonali wspólnie z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie przegotowane ćwiczenia. W pracowni Sztuk Wizualnych uczestnicy spotkania zapoznali się z oprogramowaniem graficznym GIMP i BLENDER oraz przygotowali prosty plakat. Z kolei inna grupa w pracowni Gospodarstwa Domowego przygotowała wspólny posiłek dla wszystkich uczestników DNIA OTWARTEGO. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia plastyczne i różne techniki rzemiosła artystycznego. Uczniowie i uczestnicy WTZ dekorowali butelki i naczynia szklane w technice decoupage, wyplatali dekoracyjne koszyki z wikliny papierowej, tworzyli dekoracje na stół z wykorzystaniem materiałów pasmanteryjnych.  

Po zakończonych warsztatach wszyscy skorzystali z posiłku przygotowanego w trakcie wspólnych zajęć. Pracownia Gospodarstwa Domowego przygotowała także skromny poczęstunek – ciasto wykonane  na zajęciach, kawa i herbata. Na koniec zajęć wszyscy dzielili się swoimi wrażeniami. Z zebranych informacji zwrotnych można wywnioskować, że spotkania promujące Warsztat Terapii Zajęciowej są bardzo potrzebne uczniom i nauczycielom oraz osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu krasnostawskiego.

EUROBIEGI

          Dnia 29 maja br. na stadionie miejskim odbyła się 14 edycja sportowej imprezy – Eurobiegi organizowanej przez Starostwo Powiatowe.

         Ekipę biegaczy z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie    godnie reprezentowali: Stanisław Bednarczyk, Ariel Miszczak , Zbigniew Martyn, Artur Momot, Adrian Jarosz, Krzysztof Garbal. Przy tak dużej konkurencji naszym zawodnikom udało się zdobyć kilka wysokich lokat. I tak: Natalia Aniołek uplasowała się na 2 miejscu, Agnieszka Winiarczyk zajęła 4 , natomiast Kamil Kędzierski 6 miejsce.

        Reszta uczestników pomimo bardzo deszczowej pogody zajmując  łożę kibiców starała się aktywnie dopingować kolegów.

Dzień Matki

W ramach współpracy Warsztatu Terapii Zajęciowej z domem rodzinnym uczestników w dniu  28.05.2014 roku, odbyło się spotkanie integracyjne związane z obchodami Dnia Matki.

Uroczystość ta była poprzedzona  warsztatami Rękodzieła Artystycznego z wikliny papierowej. Zadaniem uczestników było przygotowanie upominku dla mamy. Zajęcia terapeutyczne przygotowała i przeprowadziła Pani Kamila Basa.

Przy pomocy instruktażu Pani Kamili powstały piękne kolorowe kwiaty, koszyki i pojemniki z wikliny papierowej, które były prezentem - niespodzianką dla kochanej mamy.

 Na  warsztatach kulinarnych pod kierunkiem Pani  Iwony Wesołowskiej uczestnicy wykonali piernikowe serduszka, które każdy samodzielnie zdobił masą lukrową i innymi ozdobami cukierniczymi. Zajęcia dodatkowo były wzbogacone o wypieki ciast kruchych i biszkoptowych, przekładanych masą i owocami. Mamy miały okazję podziwiać je i degustować na uroczystości. W części artystycznej składaliśmy mamom życzenia i podziękowania za rodzicielski trud i opiekę nad nami. Nasza uczestniczka Agnieszka Lipska zaśpiewała mamom trzy piosenki . Oprawę muzyczną i dyskotekę przygotował Pan Marcin Chytrosz. Mamy wzruszone były treścią wierszy i piosenek oraz wspólnym spotkaniem i zabawą. Podziękowały organizatorom za  miłą  niespodziankę.

 

 

III DNI OTWARTE W ZUS DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                        Dnia 21.05.2014 uczestnicy i kadra Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie wzięli udział w  III Dniach Otwartych w ZUS. Na spotkaniu przybyli również w charakterze ekspertów: dyrektor PCPR Waldemar Federowicz, dyrektor PUP Janusz Rzepka, prezes KSNRON Wiesław Podgórski oraz gospodarz placówki Piotr Kucharczyk.

                        Nasi uczestnicy pozyskali informacje dotyczące m.in. zasad przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS, uprawnień pracowniczych, zasad dofinansowania pracodawców z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz instytucjonalnego wsparcia takich osób.

                         Dzięki uprzejmości  pana dyrektora ZUS Piotra Kucharczyka podczas dni otwartych zorganizowaliśmy kiermasz, na którym można było zakupić wyroby naszych uczestników: koszyków, wazonów z wikliny papierowej, kwiatów oraz kartek okolicznościowych.

 


Zwiedzanie Muzeum Lubelskiego w Lublinie

W dniu 09.04.2014r. uczestnicy z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie wzięli udział w zorganizowanym przez pracownię Sztuk Wizualnych wyjeździe do Lublina. Głównym celem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Podczas zwiedzania muzeum  uczestnicy zapoznali się ze zbiorami malarstwa polskiego, archeologii, numizmatyki i militariów. Wszyscy byli oczarowani legendą o czarciej łapie, która jest odciśnięta na wielkim drewnianym stole eksponowanym w muzeum. Po kilku godzinnym zwiedzaniu wszyscy byli bardzo zadowoleni. W drodze powrotnej niebyło widać zmęczenia na twarzach i ciągle trwały ożywione dyskusje na temat oglądanych wcześniej ekspozycji.

KIERMASZ WIELKANOCNY

          W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi  Warsztat Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie zaprasza wszystkich na Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się od 07 – 18.04.2014r w Powiatowej Bibliotece w Krasnymstawie w godzinach 8.00 -16.00. Będzie można obejrzeć i kupić wyroby wykonane przez naszych podopiecznych. Wśród propozycji znajdą Państwo kartki świąteczne i ozdoby wielkanocne. Między innymi będą to stroiki świąteczne, pisanki (zdobione różnymi metodami), dekoracyjne kwiaty, ręcznie wyplatane  koszyki oraz wiele innych ciekawych rzeczy pozwalających przyozdobić świąteczny stół.

 

KIERMASZ WALENTYNKOWY

         Dla tych, którzy nie mieli pomysłu na prezent dla swojej drugiej połówki uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie przygotowali coś specjalnego. Na stoisku w parku miejskim w dniach 10-14 luty br. można było znaleźć mnóstwo artykułów, zaczynając od biżuterii przez obrazy, kartki, aż po wyjątkowe ręcznie robione kosze i serca z wikliny papierowej.

         Kiermasz był doskonała okazją dla wszystkich naszych uczestników do pokazania swoich własnoręczne wykonanych produktów. Prace wychodzące spod rąk naszych podopiecznych są estetyczne i niedrogie. Świetnie nadają się na upominek lub prezent.

         Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na materiały wielkanocne wykorzystane podczas zajęć terapii zajęciowej. Kupując u nas zyskujecie Państwo oryginalne oraz pomysłowe produkty, oszczędzacie pieniądze oraz wspieracie osoby niepełnosprawne, które mają dużą satysfakcję, że ich praca jest doceniana.

         W najbliższym czasie planujemy kiermasz wielkanocny w tym samym punkcie, na który już teraz gorąco zapraszamy oraz serdecznie dziękujemy tym, którzy już odwiedzili nasze stoisko.

 

Saneczkowe szaleństwo

Dnia 05.02. 2014r. tradycyjnie jak co roku uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej wybrali się na stok w Bobliwie.

Z uroków zimowego sportu skorzystało 14 uczestników, którzy bawili się wyśmienicie zażywając przy tym dużej ilości witaminy D i pięknej słonecznej pogody.

Uczestnicy wpadli na świetny pomysł najdłuższego i najszybszego zjazdu sankami pozostali, którym sprawiało trudności  zjeżdżanie na sankach, postanowili ten czas zimowej aury wykorzystać na aktywny spacer.

Szaleństwo saneczkowej zabawy zostało przerwane na smakowity posiłek w postaci ciepłych kiełbasek oraz gorącej herbaty. Nad bezpieczeństwem uczestników i  zabezpieczeniem zimowej imprezy czuwał główny organizator Stanisław Dudek oraz Anna Humin.

 

Z całą pewnością wrócimy tam za rok.

ZABAWA ANDRZEJKOWA

Dnia 28 listopada 2013 r. odbyła się integracyjna zabawa andrzejkowa dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu krasnostawskiego. Zabawa została dofinansowana w 60% ze środków PFRON i w 40% przez Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem zabawy andrzejkowej, który został zrealizowany  była integracja ośrodków dla osób niepełnosprawnych i młodzieży ze szkół średnich z powiatu krasnostawskiego. Uczestnicy placówek i wolontariusze zintegrowali się podczas wspólnej zabawy tanecznej, która jest doskonałą forma terapeutyczną.

            Andrzejki to tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na pokolenie. W dawnych czasach przywiązywano do wróżb andrzejkowych wielką wagę. W wierzeniach ludowych miały magiczną moc. W wigilię św. Andrzeja każdy z uczestników chciał  poznać to, co czeka go w przyszłości. Zabawa była ważnym wydarzeniem, która  dostarczyła wielu wrażeń i  radości podopiecznym.  Andrzejki  upłynęły na tańcach przeplatanych wróżbami np. laniem wosku, wróżeniem z butów, przepowiadaniem przyszłości  przez „zawodową wróżkę” z kuli i kart, odbyła się również loteria fantowa.

Występ Agnieszki na przeglądzie w Biszczy

16 października w Biszczy odbył się VII Przegląd Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych “O Księżyc Twardowskiego”. O tytuł rywalizowało 20 kandydatów. Z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie udział wzięła w przeglądzie Agnieszka Lipska. Uczestniczka została przygotowana przez Panią Małgorzatę Dzik. Występ Agnieszki zachwycił zgromadzoną publiczność i znalazł uznanie w śród członków jury. Nasza reprezentantka zdobyła wyróżnienie i otrzymała wspaniałą nagrodę. 

Wyjazd do przedsiębiorstwa społecznego „U Pana Cogito” w Krakowie.

W ramach projektu „Wspieranie programów edukacyjno-terapeutycznych oraz działalności rehabilitacyjnej wobec osób niepełnosprawnych, organizacja imprez edukacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych i starych” w dniach 11-12.10.2013  odbył się wyjazd do pensjonatu „ U Pana Cogito” w Krakowie. Wyjazd mógł się odbyć dzięki znacznemu wsparciu środków Urzędu Miasta Krasnystaw (70%).

W projekcie wzięli udział członkowie Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i zgodnie z założeniami projektu mogli oni zapoznać się z ideą ekonomii społecznej oraz wzbogacili wiedzę o możliwościach przygotowania osób niepełnosprawnych do aktywnego uczestnictwa na rynku pracy. Drugim podmiotem ekonomii społecznej gdzie mogliśmy zaobserwować pracę osób niepełnosprawnych był Zakład Aktywności Zawodowej Pensjonat „Na Wzgórzach” w którym byliśmy zakwaterowani.

Zgodnie z założeniami projektu wyjazd do Krakowa umożliwił uczestnikom pobudzenie świadomości , że osoby niepełnosprawne są w stanie konkurować na otwartym rynku pracy oraz to, że skuteczna rehabilitacja zawodowa (ergoterapia) osób pracujących pozwala czuć się potrzebnymi, daje szansę zaistnienia w innej niż dotąd roli (osoby niepełnosprawnej), wpływa pozytywnie na funkcjonowanie w najbliższej społeczności.

Impreza integracyjna pt. „Barwy jesieni”

W klimacie jesiennej pogody 18.09.2013 roku pod patronatem powiatu krasnostawskiego i Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie integracyjne placówek społeczno-opiekuńczych (WTZ-Krasnystaw i ŚDS-Krasnystaw) i oświatowych (Internackie Koło Wolontariuszy) powiatu krasnostawskiego pt. ”Barwy Jesieni”.     Impreza rozpoczęła się dyskoteką w rytmach przebojów tegorocznego lata. Oczywiście najważniejszym punktem imprezy było rozstrzygnięcie ogłoszonego konkursu na „Najdziwniejszego Ziemniaka” w  którym wszyscy uczestnicy dostali upominki. Młodzież przygotowała wiele konkursów o tematyce jesiennej np. rzut ziemniakiem do kosza, rysunek na najpiękniejszego liścia, puzzle z motywem jesiennym itp. Ludoterapia, muzykoterapia, socjoterapia, arteterapia są dobrymi formami integracji społecznej, uczestnictwo w tego typu spotkaniach są jednym ze sposobów uczenia się poprzez zabawę. Metody te wpływają na wiele zmysłów, polisensoryczne pobudzanie wyobraźni, spostrzegawczości, wytrwałości i koncentracji uwagi. Dzięki wsparciu finansowemu powiatu krasnostawskiego, mogliśmy przygotować i udekorować sale, stoły oraz zakupić nagrody na konkurs.

 

REKREACJA NAD WODĄ

W dniu 16.07.2013r. nad zalewem w Tyligłowach odbył się festyn rekreacyjny, w którym udział wzięło 12 kandydatów i kandydatek na wędkarzy. Uczestnicy mięli możliwość łowienia różnych gatunków i wielkości ryb takich jak płotki, karasie i sumiki karłowate. Sprzęt wędkarski, zanęty i fachową opiekę zapewnili panowie: Stanisław Tarnas i Roman Mazurkiewicz. Wszyscy byli bardzo zadowoleni ponieważ mieli pierwszy raz możliwość złowienia ryby. Przy pięknej pogodzie, własnym prowiancie i napojach przygodę z wędkowaniem zakończono.

Serdeczne podziękowania należą się Panu Markowi Błędkowskiemu, który zabezpieczył łowisko na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Całość imprezy przygotował i czuwał nad bezpieczeństwem instruktor Stanisław Dudek, w czym pomagali mu Małgorzata Miś i Jerzy Weremko.

KL LUBLIN- NIEMIECKI OBÓZ KONCENTRACYJNY

Dnia 12 lipca 2013 roku odbyła się historyczna wycieczka do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Lublinie. Oficjalnie określanego jako KL Lublin, potocznie zaś nazywanego Majdankiem, funkcjonował niemal trzy lata od października  1941 do lipca 1944r. Wraz z przewodnikiem Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie zwiedzili wszystkie udostępnione obiekty na terenie byłego obozu koncentracyjnego. Były to między innymi: wieże strażnicze, ogrodzenie pól więźniarskich, plac selekcyjny tzw. Rosengarten, łaźnia i komory gazowe, baraki gospodarcze, III pole więźniarskie, wystawa historyczna „ Majdanek w systemie obozów”, makieta obozu, obuwie zagrabione więźniom, rekonstrukcja warunków bytowych, rowy egzekucyjne a także:

Monumentalny pomnik Walki i Męczeństwa- powstał w 1969 r. według projektu artysty rzeźbiarza Wiktora Tołkina. Wzniesiono go w miejscu dawnej bramy, przez którą prowadzono więźniów do obozu koncentracyjnego. Bryla pomnika, wraz z najeżonym głazami wąwozem, symbolizuje granice miedzy światem na wolności i światem zniewolenia w obozie.

 Mauzoleum - Mauzoleum o kształcie kopuły wspartej na kolumnach jest drugim elementem zespołu pomnikowego upamiętniającego ofiary KL Lublin. We wnętrzu ogromnej urny złożono prochy pomordowanych więźniów. Na fryzie kopuły widnieją słowa „ Los nasz dla was przestrogą” pochodzące z wiersza „ Requiem” Franciszka Fenikowskiego: O pamięć nie zemstę proszą nasze cienie! Los nasz dla was przestrogą ma być nie legendą. Jeżeli ludzie zamilkną, głazy wołać będą!

 Kolumna Trzech Orłów - wykonana została według projektu więźnia Majdanka Albina Marii Bonieckiego w maju 1943r. W zamierzeniu esesmanów, którzy zlecili jej budowę, miała ozdabiać III pole. Poprzez potajemne wmurowanie prochów pomordowanych stała się pierwszym pomnikiem ku czci ofiar obozu. Trzy orły wznoszące się do lotu miały budzić wśród więźniów nadzieję na wydostanie się z Majdanka.

Krematorium - w zbudowanym jesienią 1943r. krematorium w pięciu piecach opalanych koksem spalono ciała ofiar obozu. Wewnątrz znajdowało się także biuro szefa krematorium. Budynek został podpalony przez załogę  SS podczas likwidacji obozu w lipcu 1944r.

 Uczestnicy zadawali wiele pytań, wynieśli dużo cennych informacji przekazanych przez przewodnika. Dzięki tej wycieczce mogli zobaczyć na własne oczy jak ciężka praca ponad siły oraz wymyślny system kar i szykan powodowały, że życie w obozie na Majdanku stało się dla więzionych tu mężczyzn, kobiet i dzieci piekłem na ziemi.

Justyna Hankus

 

NA JAGODY

W dniu 05.07.1013r. odbył się wyjazd na jagody do Krasnobrodu, w którym brali udział uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie. W wyjeździe brało udział 17 osób, w tym kierowca i opieka medyczna.Dzięki sprzyjającej pogodzie i właściwym nastawieniu uczestników zbiory były bardzo owocne. Wyjazd zorganizował instruktor zawodu Stanisław Dudek.

 

Spływ kajakowy

 W dniu 04.07.2013 r. odbył się spływ kajakowy dla osób niepełnosprawnych w którym brali udział uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie oraz opiekunowie. Uczestnicy przepłynęli rzeką Wieprz ze Zwierzyńca do miejscowości Bagno, oraz pływali po zalewie Rudka w Zwierzyńcu. W spływie uczestniczyło 18 osób. Koszt spływu został pokryty przez Powiat Krasnostawski.

Dariusz Smyk

 

 WTZ w PWSZ

W dniu 03.07 uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie zwiedzali lotnisko Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Podopieczni WTZ zapoznali się z tematyką lotniczą, typami samolotów na których szkolą się studenci PWSZ i pracą mechaników lotniczych. Szkoła zorganizowała pokaz działania tunelu aerodynamicznego
i możliwość spróbowania swoich sił na symulatorze lotów śmigłowcem. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również wystawa wojskowych samolotów odrzutowych. Uczestnicy mogli usiąść za sterami wielozadaniowego samolotu An-2, co było na pewno niezapomnianym doświadczeniem.

 Dariusz Smyk

PRZYGODA Z WĘDKĄ II

07.06. czerwca na zalewie w Tuligłowach odbyły się II Zawody Wędkarskie dla osób niepełnosprawnych, których organizatorem było Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, we współpracy z Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego Krasnystaw Miasto. W zawodach udział wzięło 35 zawodników z 12 zespołów (9 WTZ, 2 DPS i 1 ŚDS). Zawody zaczęły się o godzinie 9-ej od losowania sektorów. O godzinie 13-ej piąty sygnał trąbki oznajmił ,, wędki z wody ‘’ , co było znakiem, że zawody zostały zakończone. Komisja sędziowska rozpoczęła ważenie złowionych ryb i wyłoniła zwycięzców. Drużynowo I miejsce zajął WTZ Józefów, II miejsce WTZ Krasnystaw, III miejsce WTZ Muratyn. W trakcie prac komisji sędziowskiej dla wszystkich zawodników i kibiców zorganizowano konkurs wiedzy z zakresu wędkarstwa. Prowadzący sędzia Roman Mazurkiewicz przygotował pytania dotyczące różnych aspektów wędkowania. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni upominkami. Zawody przygotował i koordynował całą imprezę instruktor Warsztatu Terapii Zajęciowej Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Przez cały czas trwania zawodów można było smacznie zjeść. Kuchnia serwowała grochówkę, golonkę,  chleb ze smalcem i ogórkiem, a także gorące i zimne napoje oraz bardzo smaczne wypieki domowej roboty. Wszystko przygotowały i podawały instruktorki i stażyści WTZ Krasnystaw, za co serdecznie dziękujemy. Po wręczeniu nagród zawodnikom, rozdaniu dyplomów i pucharów zawody zakończyły się. Wszyscy zadowoleni i szczęśliwi udali się do domu.

Mamy nadzieję, że zawody wpiszą się na stałe w kalendarz imprez organizowanych w naszym mieście. Już dziś zapraszamy za rok na III Zawody Wędkarskie WTZ – Tuligłowy 2014.

 

INTEGRACYJNE WARSZTATY PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO

Dnia 06. 06. 2013 r. pracownia Sztuk Wizualnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Krasnymstawie prowadzona przez Pana Jerzego Weremko zorganizowała INTEGRACYJNE WARSZTATY PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO. W jednodniowym spotkaniu integracyjnym wzięli udział uczestnicy warsztatów  terapii zajęciowej  z  Chełma i Krasnegostawu oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego a także podopieczni  Środowiskowego Domu Samopomocy. Dla wszystkich uczestników warsztatów została zorganizowana krótka wycieczka objazdowa po Krasnymstawie, na której zapoznali się z historią miasta. W budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej odbyło się szkolenie z obsługi programu graficznego GIMP. Na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności uczestnicy wykonali plakat. Tematyka plakatu związana była z promocją miasta Krasnystaw. Celem zorganizowanych warsztatów było:

 • poszerzenie wiedzy i umiejętności osób niepełnosprawnych z zakresu projektowania graficznego i  obsługi darmowego oprogramowania GIMP;
 • integracja ze środowiskiem i przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez upowszechnianie technologii informatycznych wśród osób niepełnosprawnych;
 • promocja walorów turystycznych miasta Krasnystaw;
 • zachęcanie osób niepełnosprawnych do świadomego korzystania z obiektów sportowych i dóbr kultury znajdujących się na terenie miasta.

Impreza została sfinansowana ze środków miasta Krasnystaw w ramach wspierania organizacji pozarządowych oraz Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

 

Dni otwarte w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie

24. 05. 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie imprezy pt. „Dni otwarte w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie”.  Na spotkanie przybyli: Starosta Powiatu Krasnostawskiego, Burmistrz Miasta Krasnystaw, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  wraz z uczniami i opiekunami , przedstawiciele samorządów z terenu powiatu oraz zainteresowane osoby. Do zgromadzonych gości swoją prelekcję wygłosił Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie.  Po wystąpieniu Dyrektora głos zabrała Pani psycholog, która przybliżyła zebranym organizację i specyfikę pracy w placówce a także scharakteryzowała metody stosowane w rewalidacji osób niepełnosprawnych. Kolejnym punktem imprezy promującej warsztat terapii było zwiedzanie pracowni. Wszyscy zwiedzający mogli wziąć udział w lekcjach pokazowych przygotowanych przez instruktorów. Podczas  krótkiej przerwy goście skorzystali z poczęstunku, który przygotowała pracownia Gospodarstwa Domowego. Na zakończenie imprezy wszyscy otrzymali foldery reklamowe zaprojektowane w ramach zajęć terapeutycznych w pracowni Sztuk Wizualny. Ostatnim punktem spotkania były rozmowy panelowa w trakcie, których Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie  przedstawił władzom powiatu i miasta szereg zagadnień związanych z prowadzeniem placówki. 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 
 
 

Mapka

Zegar